SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

9.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 33. sjednici održanoj dana 21.03.2017. godine donosi

ODLUKU
o izradi
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
MARINA

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 21/00, 12/07 i 26/12) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski i Detaljnim planom uređenja MARINA.

Na području obuhvata ovog Plana određen je ulaz u luku koji je ujedno i ulaz za prilaz specijalnih vozila i radnika na održavanju crpne postaje »Ričina« (oznaka D) i to od 00-24 sata po koncesioniranom području.

Planom bi se izmijenio pristup crpnoj postaji na način da bi se od Državne ceste D-8 osigurao zaseban pristup sukladno uvjetima Hrvatskih cesta.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana istovjetan je obuhvatu važećeg Plana i Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10, 36/10-Ispravak, 19713, 18/14 i 21/16).

Predviđeni razlog za predmetne izmjene naveden je u članku 4. Odluke, a temeljem istog će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu-Odredbama za provođenje, u grafičkom dijelu te Obrazloženju Plana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Detaljnim planom uređenja MARINA stvorili su se uvjeti za gradnju luke posebne namjene odnosno luke nautičkog turizma u naselju Novi Vinodolski.

Od strane Vlade RH tvrtki NAUTICA MARE d.o.o. dodijeljena je koncesija za gradnju predmetne luke.

Temeljem dodijeljene koncesije u tijeku sa radovi na gradnji luke.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je određen ulaz u luku. Planirani ulaz je ujedno i ulaz za prilaz specijalnih vozila i radnika na održavanju crpne postaje »Ričina« i to od 00-24 sata koji do crpne postaje moraju prolaziti po koncesioniranom području.

Planom bi se izmijenio pristup crpnoj postaji na način da bi se osigurao zaseban pristup od Državne ceste D-8 sukladno uvjetima Hrvatskih cesta te bi se na taj način onemogućio ulaz ostalih vozila na koncesionirano područje i omogućio pristup vozilima koja su u funkciji obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 130/15) u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

-Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska - Sektor upravnih i inspekcijskih , Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

-Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,

-Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,

-Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

-Hrvatske ceste d.o.o.za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

-Hrvatske ceste d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 15 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 15 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada Konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

-VII.faza-izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana u skladu sa člankom 113. Zakona o prostornom uređenju u roku od 30 dana od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Temeljem odredbi čl. 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Plana neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski, već će izradu Plana financirati koncesionar luke posebne namjene odnosno tvrtka NAUTICA MARE d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam (8) dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:325-01/17-10/4

URBROJ:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 21. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr