SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KASTAV

12.

Temeljemčlanka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštiteNarodne novine« broj 82/15) i članka 33. Statuta Grada KastvaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09 i 13/13) Gradsko vijećeGrada Kastva na 39. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kastva

Članak 1.

OvomOdlukomodređujuseoperativnesnageipravneosobeodinteresazasustavcivilnezaštitenapodruč
juGraadKastvasciljempripremaisudjelovanjauotklanjanjuposljedicakatastrofaivelikihnesreća.

Članak 2.

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Kastva su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Kastva/ Stožer civilne zaštiteGrada Kastva

2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

3. Vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kastav

4. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Kastva

5. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, uključujući Gradsku organizaciju Crvenog križa Grada Kastva i Aktiv darivatelja krvi Grada Kastva

6. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka

Članak 3.

Operativne snage sudionici su sustava civilne zaštite, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama pod točkama 2., 3., 5. i 6. dostavlja se ova Odluka i izvod iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Kastva odnosno Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Kastva.

Članak 4.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite Grada Kastva su:

1. Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

2. Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka

3. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka

4. Veterinarska stanica Rijeka, d.o.o. Rijeka

5. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

6. Ceste Rijeka d.o.o. Kukuljanovo

7. Jurčić Dizalice, Kastav

8. Anić autodizalice, Kastav

9. Guste zidine d.o.o. Kastav

10. Medna d.o.o. Kastav

11. Barić kip d.o.o. Kastav

12. Simag d.o.o. Kastav

13. Puma tours, Kastav

14. Vlastiti pogon Grada Kastva

15. Lovačko društvo Lisjak Kastav

16. Speleološka udruga Estavela Kastav

Članak 5.

Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz članka 2.pravnim osobama iz članka 4. dostavlja se ova Odluku i izvod iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Kastvaodnosno Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Kastva.

Članak 6.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 17. Zakona o sustavu civilne zašte (NN broj 82/ 15),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/02

URBROJ:2170-05-06/1-17-7

KASTAV, 9. ožujak 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr