SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
OPĆINA BAŠKA

5.

Na temelju članka 61. i 86. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine«, broj 153/13), članka 21. stavak 2. Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, »Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/16) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi usklađenja Urbanističkog plana
uređenja UPU-1 - Baška (N1-1) sa III. izmjenama
i dopunama Prostornog plana uređenja
Općine Baška

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 - Baška (N1-1) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12), u nastavku: UPU-1 sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko- goranske županije, broj 36/16), u nastavku teksta: PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Nositelj izrade odgovoran za postupak usklađenja UPU-1 je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(2) Stručni izrađivač usklađenja UPU-1 će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenjaNarodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA USKLAĐENJE UPU-1

Članak 3.

(1) Usklađenje UPU-1 se izrađuje temeljem članka 61. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine«, broj 153/13).

RAZLOZI DONOŠENJA USKLAĐENJA UPU-1

Članak 4.

(1) Po donošenju III. izmjena i dopuna PPUO Baška, a u svrhu osiguranja provedivosti UPU-1 kao plana užeg područja, potrebno je uskladiti prostorne pokazatelje iz PPUO Baška kao plana šireg područja.

(2) Postupkom usklađenja UPU-1 koje je predmet ove Odluke nisu obuhvaćena usklađenja sa u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela.

OBUHVAT USKLAĐENJA UPU-1

Članak 5.

(1) Obuhvat usklađenja odnosi se na cijelo područje obuhvata UPU-1, koje je utvrđeno člankom 2. Odluke o donošenju UPU-1.

OCJENA STANJA U OBUHVATU USKLAĐENJA UPU-1

Članak 6.

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Baška je Prostorni plan uređenja Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16 i 02/17 - pročišćeni tekst).

(2) U svrhu ograničavanja izgrađenosti III. izmjenama i dopunama PPUO Baška preispitani su i promijenjeni prostorni pokazatelji na području građevinskog područja naselja Baška (N1-1) i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Baška - Zarok (N1-2) te su detaljnije definirani uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina i rekonstrukciju ulice Šantis.

(3) Kako je člankom 61. Zakona o prostornom uređenju propisano da prostorni plan užeg područja mora biti usklađen s prostornim planom šireg područja prostorne pokazatelje za gradnju u području obuhvata UPU-1 potrebno je uskladiti s pokazateljima u važećem PPUO-u Baška.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
USKLAĐENJA UPU-1

Članak 7.

(1) Usklađenje UPU-1 odnosi se na usklađenje Odredbi za provedbu koje se naročito odnose na slijedeće:

-mogućnost gradnje samo novih samostojećih obiteljskih kuća (III. izmjenama i dopunama PPUO Baška u građevinskom području naselja Baška (N1-1) nije dozvoljena gradnja novih dvojnih i skupnih obiteljskih kuća te novih višeobiteljskih i višestambenih građevina),

-određivanje najmanje površine i najmanje širine građevne čestice za novu gradnju samostojećih obiteljskih kuća,

-određivanje najvećih dopuštenih koeficijenata izgrađenosti, kig i iskorištenosti, kis građevne čestice stambenih građevina,

-određivanje najvećeg broja etaža i najveće visine stambenih građevina,

-određivanje uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina,

-određivanje mogućnosti rekonstrukcije građevina unutar zaštićene kulturno - povijesne urbane cjeline Baška samo u postojećim gabaritima

-omogućavanje uređenja jednostranog nogostupa prilikom rekonstrukcije ulice Šantis,

-te ostale prostorne pokazatelje koji su utvrđeni III. izmjenama i dopunama PPUO Baška.

(2) Obzirom na obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO Baška u postupku usklađenja UPU-1 kartografske prikaze nije potrebno mijenjati.

(3) Usklađenje navedeno u stavku 1. ovog članka jedina je izmjena UPU-1 koja će se izvršiti u ovom postupku, te se drugi zahtjevi izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

POPIS STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU USKLAĐENJA UPU-1

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade usklađenja UPU-1 Općina Baška će osigurati važeći Urbanistički plan uređenja UPU-1 - Baška (N1-1).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA USKLAĐENJA UPU-1

Članak 9.

Stručno rješenje usklađenja UPU-1 izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 2. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU USKLAĐENJA UPU-1

Članak 10.

(1) Obzirom da je isključivi cilj ovog postupka usklađenje UPU-1 sa prostornim planom šireg područja, nije predviđeno sudjelovanje javnopravnih tijela određenih posebnim propisima i drugih sudionika korisnika prostora.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU USKLAĐENJA UPU-1, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza usklađenja UPU-1:

-izrada Nacrta prijedloga usklađenja UPU-1 - 45 dana od stupanja na snagu ove Odluke,

-izrada Konačnog prijedloga usklađenja UPU-1 - 15 dana od zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga usklađenja UPU-1,

-suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - u roku od 30 dana,

-usvajanje usklađenja UPU-1 - u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva.

(2) Temeljem članka 94. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju u postupku usklađenja UPU-1 ne provodi se javna rasprava.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE USKLAĐENJA UPU-1

Članak 12.

Sredstva za izradu usklađenja UPU-1 osiguravaju se iz Proračuna Općine Baška.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Općina Baška će po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« na mrežnim stranicama Općine Baška i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi usklađenja UPU-1.

(2) U roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« primjerak ove Odluke dostavlja se:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske,

-Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj,

-Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije,

-Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-17-3

Baška, 28. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr