SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KASTAV

13.

Na osnovu članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 39. sjednici održanoj 09. ožujka 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju pravila, uvjeti i postupci za nabavu robe i usluga u upravnim tijelima Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad) na koje se sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« 120/16) (u daljnjem tekstu Zakon) ovaj Zakon ne primjenjuje, odnosno nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava).Procijenjena vrijednost iskazuje se bez poreza nadodanu vrijednost (PDV-a).

Ovlašćuje se gradonačelnik da provodi postupke jednostavne nabave za koje su Proračunom osigurana sredstva i da sklapa ugovore sa odabranim ponuditeljima.

II. NAČELA JAVNE NABAVE

Članak 2.

U provedbi postupaka jednostavne nabave iz ovoga Pravilnika, Grad je obvezan pridržavati se načela javne nabave, te poticati tržišno natjecanje gdje god je to moguće, osigurati jednak tretman bez diskriminacije svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupaka.

Jednostavna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj.

Grad je obvezan primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

III. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 3.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu:

1.Javno prikupljanje ponuda,

2.Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 5 pozvanih gospodarskih subjekata,

3.Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 3 pozvana gospodarska subjekta,

4.Izravno ugovaranje,

5.Izravno naručivanje,

6.Izravna kupovina.

1.Javno prikupljanje ponuda

Članak 4.

Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

Javno prikupljanje ponuda može se provoditi za nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 80.000,00 kuna, a manja od Zakonom određenih vrijednosti.

Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na Internet stranicama Grada,

Profil Grada - Javna nabava http://kastav.hr/dokumenti/ javna-nabava (u daljnjem tekstu: Profil Grada - Javna nabava).

Istovremeno s objavom poziva na Profilu Grada - Javna nabava, poziv se može uputiti i na adrese najmanje tri gospodarska subjektaza nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 80.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, odnosno na adrese najmanje pet gospodarskih subjekata za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća ili jednaka 200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna.

Ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 3. ovoga članka imaju jednaki status u postupku pregleda i ocjene ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 4.ovoga članka.

Poziv iz stavka 3. ovoga članka može se, umjesto objave na Profilu Grada - Javna nabava, objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.

2.Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 5 pozvanih gospodarskih subjekata

Članak 5.

Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 5 pozvanih gospodarskih subjekata je postupak jednostavne nabave u kojem naručitelj poziva najmanje pet gospodarskih subjekata po vlastitom odabiru da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

Ovaj postupak provodi se za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća ili jednaka 200.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na dokaziv način (putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, faxom, elektroničkom poštom).

Poziv na dostavu ponuda iz stavka 3. ovoga članka, dodatno se može objaviti i na Profilu Grada - Javna nabava.

3.Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 3 pozvana gospodarska subjekata

Članak 6.

Ograničeno prikupljanje ponuda sa najmanje 3 pozvana gospodarska subjekata je postupak jednostavne nabave u kojem naručitelj poziva najmanje tri gospodarska subjekata po vlastitom odabiru da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

Ovaj postupak provodi se za nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 80.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na dokaziv način (putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, faxom, elektroničkom poštom).

Poziv na dostavu ponuda iz stavka 3. ovoga članka, dodatno se može objaviti i na Profilu Grada - Javna nabava.

4.Izravno ugovaranje

Članak 7.

Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem naručitelj sklapa ugovor s jednim gospodarskim subjektom.

Ovaj postupakprovodiseza nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 20.000,00 kuna, a manja ili jednaka 80.000,00 kuna.

Poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom poštom.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 80.000,00 kuna,a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova u sljedećim slučajevima:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i slično),

-nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,

-kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,

-nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja,

-kada u postupku javnog prikupljanja ponuda ili ograničenog prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,

-žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti.

5.Izravno naručivanje

Članak 8.

Izravno naručivanje je postupak nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu jednom gospodarskom subjektu.

Ovaj postupak provodiseza nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 2.000,00 kuna, a manja ili jednaka 20.000,00 kuna.

Narudžbenica se upućuje gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom poštom.

6.Izravna kupovina

Članak 9.

Robe, usluge i radovi čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja ili jednaka 2.000,00 kuna nabavljaju se izravnom kupovinom i ovjerom ispostavljenog računa.

Članak 10.

Radi povećanja transparentnost postupaka Gradonačelnik može odlukom naložiti provedbu postupka jednostavne nabave prema višem vrijednosnom pragu, kao i provedbu javnog prikupljanja ponuda.

IV. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 11.

Prije pokretanja prvog postupka jednostavne nabave u godini gradonačelnik će odlukom, imenovati najmanje četiri ovlaštene osobe - dva člana i dva zamjenika člana, koji će provoditi postupke tijekom godine.

Prema potrebi tijekom godine odlukom se mogu mijenjati i imenovati dodatne ovlaštene osobe.

Članak 12.

Postupke javnog i ograničenog prikupljanja ponudapripremaju i provode najmanje dvije ovlaštene osobe.

U pripremi i provedbi postupka javnog i ograničenog prikupljanja ponuda obvezno sudjeluje najmanje jedna osoba koja ima važeći certifikat u području javne nabave.

Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.

O zaprimanju, otvaranju te o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

U postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda.

Članak 13.

Ponude u postupku javnog i ograničenog prikupljanja ponudadostavljaju se u pisarnicu Grada neposrednom predajom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet radnih dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

Članak 14.

Ovlaštene osobe za provedbu postupka nabave u postupku javnog i ograničenog prikupljanja ponuda, pregledavaju, ocjenjuju i rangiraju ponude prema kriteriju za odabir ponude te daju prijedlog Gradonačelniku za odabir najpovoljnije ponude.

Odluku o odabiru ponude dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju na dokaziv način u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u dokumentaciji o nabavi određen duži rok.

Obavijest o poništenju postupka nabave dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

V. DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 15.

U pozivu za javno i ograničeno prikupljanje ponuda te u pozivu za sklapanje ugovora izravnim ugovaranjem obvezno se navodi detaljan opis predmeta nabave te svi zahtjevi i uvjeti vezani za predmet nabave, kriteriji koji će se primjenjivati za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti), kriterij za odabir ponude, bitni i posebni uvjeti za izvršenje ugovora te svi drugi potrebni podaci, dokumenti i informacije koje gospodarskom subjektu omogućuju izradu i dostavu ponude.

VI. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 16.

Kriteriji za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave mogu biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost,rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.

VII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 17.

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima određenim u pozivu na dostavu ponude te s odabranom ponudom.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se po donošenju odluke o odabiru a najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja iste.

Članak 18.

Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom.

Pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada iz čijeg je djelokruga predmetna nabava, obvezan je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.

VIII. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 19.

Grad je obvezan voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na Profilu Grada - Javna nabava.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Gradonačelnik će internim aktom u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika propisati obveze uprav nih tijela Grada, način postupanja i dokumentiranja utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 21.

U slučaju nabave radova i usluga koje se povjeravaju komunalnim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada, ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Ovaj Pravilnik će se objaviti i na Internet stranicama Grada.

KLASA:021-05/17-01/02

URBROJ:2170-05-06/1-17-8

Kastav, 09. ožujka 2017.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr