SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA JELENJE

1.

Na temelju članka 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestiNarodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/ 09 i 22/14 - RUSRH), Rješenja Vlade Republike Hrvatske KLASA: 015-01/16-01/15 i članka 33. Statuta Općine JelenjeSlužbene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13 i 6/16) Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Jelenje, dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeći

PROGRAM
javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama
te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje
Općine Jelenje u 2017. godini

Članak 1.

Donosi se godišnji Program mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: Program), koji se sastoji od:

1. osiguranja provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao opće mjere na površinama, prostorima, prostorijama ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređaju i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa rekreacije, na objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda, te deponijama za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama u naseljima, te na drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti;

2. provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene, te smanjenja, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca.

Programom se utvrđuju mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, izvršitelji programa, sredstva, rokovi, te način plaćanja i provedbe Programa.

Članak 2.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Jelenje u 2017. godini izrađen od Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Općina Jelenje snosi troškove provedbe preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao jedan od obveznika provedbe mjera utvrđenih ovim Programom snositi će troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i na onim zatvorenim objektima i prostorima, te javnim površinama kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem općinskih ili državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snosi troškove provedbe Programa.

Članak 4.

Troškove provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na objektima iz članka 1. st. 1. ovog Programa koji nisu u vlasništvu ili pod upravljanjem i korištenjem Općine Jelenje snose, sukladno propisima njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Preventivnu i obveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u objektima, prostorima, te na površinama na području općine Jelenje provodi tvrtka ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, s kojom Općina Jelenje ima ugovor o obavljanju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine sukladno propisima.

Članak 6.

Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije sukladno odredbama članka 24. stavka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolestiNarodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH).

Troškove stručnog nadzora iz prethodnog stavka ovog članka financira se iz proračunskih sredstava Općine Jelenje.

Članak 7.

Program provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području općine Jelenje za 2017. godinu izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa, a nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 500-01/17-01/2

Ur. broj: 2170/04-02-03/17-2

Dražice, 31. siječnja 2017.

Povjerenik Vlade RH za poslove iz

nadležnosti općinskog načelnika Općine Jelenje

Zdenko Holenko, dipl. iur., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1005&mjesto=51218&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr