SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

12.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te na temelju i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine
u vlasništvu Općine Čavle i nekretnine
u vlasništvu fizičke osobe

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Čavle i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe, i to:

I. nekretnina u vlasništvu Općine Čavle:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. nekretnina u vlasništvu FIZIČKE OSOBE:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Općine Čavle s rokom podnošenja ponuda 8 dana od dana objave.

Članak 2.

Procjenom prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i fizičke osobe izvršenom od Advanced Development & Consulting d.o.o., Ribarska 2, Rijeka, dana 23. kolovoza 2016.g. odnosno od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Nevena Čačić, struč. spec. ing. aedif., utvrđena je trenutna prometna vrijednost istih nekretnina navedena u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Troškove procjene vrijednosti nekretnina, troškove ovjere ugovora, porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe i ostale troškove, snosi svaka ugovorna strana za sebe, odnosno za svoju nekretninu.

Članak 4.

U skladu s ovom Odlukom, općinski načelnik ovlašćuje se na raspisivanje natječaja i sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina kojima će se regulirati međusobna prava ugovornih strana.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove oko objave ovog natječaja obavljati će Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, a otvaranje i pregled ponuda izvršiti će Povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana koje će imenovati Općinski načelnik.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/02

Ur. broj: 2170-03-17-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr