SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
GRAD OPATIJA

15.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiNarodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11, 16/ 12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) gradonačelnik Grada Opatije 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskog odbora
Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

I.

U školski odbor Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija imenuju se:

- Aleksandra Tramontana

- Sanja Mišović Kalanj

- dr. sc. Andreja Rudančić

II.

Mandat članova traje četiri godine, teče od dana konstituiranja školskog odbora.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-01/16-01/28

Ur. broj: 2156/01-03/01-17-2

Opatija, 22. veljače 2017.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr