SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

25.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 7/16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije od 18. travnja 2016. godine, pod brojem 2016/S 01K-00081115, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju
i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište
u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom otvorenom postupku davanja koncesijena pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja koju čine Diver Lošinj d.o.o., Šetalište Čikatbb, 51550 Mali Lošinj, OIB 24099697280, Skupina P&P d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož, Slovenija, ID:SI43139434, i Zaria elektronika d.o.o., Polčevapot 1, 1241 Kamnik, Slovenija, ID:SI75454955 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj). Nositelj Najpovoljnijeg ponuditelja je trgovačko društvo Diver Lošinj d.o.o.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj, sukladno Idejnom građevinskom projektu pomorskih gradnji broj 6G/15 izveljače 2015. godine, izrađenog od ureda ovlaštenog arhitekta »Marecon« d.o.o.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje sljedećih djelatnosti:

-priveza i odveza 50 plovila na sidrištu,

-usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Ukupno investicijsko ulaganje iznosi 3.952.000,00 kuna. Cjelokupni iznos investirati će se tijekom razdoblja od 10 godina sukladno dinamici predviđenoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja koja čini sastavni dio Ponude od 16. svibnja 2015. godine. U prvoj godini trajanja koncesije investirati će se ukupno 1.678.000,00 kuna, a u drugoj i trećoj godini još 1.270.000,00 kuna, a ostali iznos ravnomjerno po godinama trajanja koncesije.

Budući koncesionar biti će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području, a po završetku izgradnje dostaviti uporabnu dozvolu. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Članak 3.

Predmet koncesije je izgradnja i gospodarsko korištenje sidrišta u uvali Krivica na području Grada Malog Lošinja.Ukupna površina koja se daje u koncesiju u naravi predstavlja dioakvatorija u uvali Krivica II., ukupne površine 10.000 m2.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva »MareCon« d.o.o. izsiječnja 2015. godine. Grafički prikaz i lomne točke se ne objavljuju.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

. stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 228.000,00 kn (slovima:dvjestodvadesetosamtisuća) kuna.

. promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanjem usluga na sidrištu.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj u obvezi je na zahtjev Davatelja koncesije omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području, te je dužan omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje je predmet koncesije.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, koja se treba temeljiti na Lokacijskoj informaciji izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Mali Lošinj (KLASA: 350-05/15-07/27, URBROJ: 2170/1-03-05/1-15-3) dana 17. ožujka 2015. godine, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije, s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti Ugovor, a Davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

o Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

o Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja plaže i njihovih stvari,

o Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5%, od ponuđene vrijednosti investicije, što u apsolutnom iznosu je 197.600,00 (slovima:stodevedesetsedamtisućašesto) kunas rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

o2 bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

o1 bjanko zadužnicu u iznosu od 100.000,00 kuna. Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

o Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

o Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi od svibnja 2016. godine, te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama Ugovora i ishođenim aktima o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

o održavati čistoću područja,

o uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose,

o održavati čistoću podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponij), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 9. do 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave, opremu i lako uklonjive objekte iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12), a sve na temelju odredaba iz prostorno-planske dokumentacije.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesijukao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije i podkoncesiječine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora,

o jednostranim raskidom Ugovora,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davateljkoncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

o ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

o ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

o ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

o ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,

o ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

o ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

o ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

o ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva dana 14. srpnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je Odlukuo davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 18/16), te Rješenjeo odbijanju nevaljane Ponude zajednice ponuditelja Diver Lošinj d.o.o., Skupina P&P d.o.o. i Zaria elektronika d.o.o.

Dana 04. kolovoza 2016. godine Primorsko-goranska županija zaprimila je Žalbu trgovačkog društva Liburnia pomorska agencija d.o.o., Opatija V. Cara Emina 3, a dana 19. listopada 2015. godine Žalbu trgovačkog društva »Diver Lošinj« d.o.o. koje su izjavljeneprotiv Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 18/ 16). Žalbe su uz obrazloženje dostavljene Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na rješavanje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture povodom izjavljenih Žalbi donijelo je dva Rješenja i to:

-dana 7. prosinca 2016. godine kojim se usvaja, kao djelomično osnovana, Žalba trgovačkog društva Liburnija pomorska agencija d.o.o. na Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II, Grad Mali Lošinj, kojim se predmet vraća prvostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje i

-dana 5. siječnja 2017. godine kojim se usvaja, kao djelomično osnovana, Žalba Zajednice ponuditelja koju čine trgovačka društva Diver Lošinj d.o.o., Zarja elektronika d.o.o. i Skupina P&P d.o.o. na Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II, Grad Mali Lošinj, kojim se predmet vraća prvostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona Stručno povjerenstvo je dana 7. veljače 2017. godine ponovno pristupilo pregledu i ocjeni svih pristiglih Ponuda.

Ponovno su pregledane sve tri Ponude koje su pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj dana 17. svibnja 2016. godine i to:

1. Liburnia pomorska agencija d.o.o.,

2. Zajednica ponuditelja Porat Ilovik d.o.o i Lošinjska plovidba turizam d.o.o.,

3. Zajednica ponuditelja Diver Lošinj d.o.o., Skupina P&P d.o.o. i Zaria elektronika d.o.o.

Stručno povjerenstvo je utvrdilo da su ponuditelji dostavili Ponude u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da sve Ponude zadovoljavaju formalno pravne uvjete natječaja.

Matematičkim izračunom koeficijenata Najpovoljniji ponuditelj bila je Zajednica ponuditelja koju čine Diver Lošinj d.o.o., Skupina P&P d.o.o. i Zaria elektronika d.o.o., koju je Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji predložilo Davatelju koncesije.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-42

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr