SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

21.

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobruNarodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 35. sjednici od 23. veljače 2017. godine, donijela

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Marino Jurdana, kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Rijeka, za predsjednika,

2. Jasmina Delač, kao predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, za članicu i

3. Duško Brkić, kao predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, za člana.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva propisani su u člancima 8., 9.i 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobruNarodne novine« broj 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od četiri godine.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o naknadi za rad članova Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji (KLASA: 022-04/ 04-03/31 i URBROJ: 2170/01-92-01-04-20 od 11. studenoga 2004. godine).

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županijiSlužbene novine« broj 4/13).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-33

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr