SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

18.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 44. stavak 1. alineja 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 16. stavak 1. alineja 3. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/23 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-14 od 16. kolovoza 2011. 2. travnja 2007. godine), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela
Ambasador, Grad Opatija

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog koncesionara trgovačkog društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Maršala Tita 198, 51410 Opatija, OIB:15573308024 za prestankom Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/23 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-14 od 16. kolovoza 2011. godine, daje u tekstu: Ugovor o koncesiji) na temelju Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 8 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji.

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka uredit će se prava i obveze ugovornih strana po prestanku koncesije.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članak 2. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija (»Službene novine« broj 20/11).

Članak 4.

S danom sklapanja Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji prestaju sva prava trgovačkog društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. na pomorskom dobru, te je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. Koncesionar je na plaži ispred hotela Ambasador temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija (»Službene novine« broj 20/11) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342- 01/10-02/23 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-14) od 16. kolovoza 2011. godine. Zbog potrebe povećanja (dogradnje) i uređenja postojećeg plažnog prostora te unaprjeđenja ponude na plaži, trgovačko društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. dostavilo je dokumentaciju za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru na razdoblje od 20 godina za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador te predložilo sporazumni raskid postojećeg Ugovora. Uvidom u knjigovodstvenu analitiku i dokumentaciju Upravnog odjela utvrđeno je da je trgovačko društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. u proteklom periodu uredno podmirivalo naknadu za koncesiju te da ne postoje zapreke za donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija, a slijedom iste i sklapanje Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-27

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr