SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

5.

Temeljem članaka 76., 86. i 201. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izradi III. Dopune Prostornog plana uređenja
Općine Vrbnik

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi III. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16 i 26/16- pročišćeni tekst;-u daljnjem tekstu: Dopuna Plana).

Nositelj izrade dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je Pročelnica Odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Dopune Plana

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članaka 76., 86 i 201. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 - u daljnjem tekstu: Zakon).

Razlozi donošenja Dopune Plana

Članak 3.

Nakon usvajanja II. izmjena i dopuna PPU Općine Vrbnik uočeni su pojedini zahtjevi za izdavanje akata za građenje te zapreke s tim u vezi, u provedbi prostorno-planskog dokumenta: na područjima koja su obilježena kao neuređeni dijelovi građevinskih područja u naseljima Risika i Garica. Uvidom na terenu utvrđeno je da ista zadovoljavaju uvjet izgrađenosti osnovne infrastrukture, budući da su površinom mali te se nalaze u okruženju gdje je izgrađena osnovna komunalna infrastruktura u skladu s lokalnim uvjetima te da se oni mogu utvrditi kao uređeni dijelovi građevinskog područja naselja, bez obveze izrade urbanističkih planova uređenja za ta područja.

Dopuna Plana se radi s ciljem omogućavanja izgradnje na navedenim područjima Općine Vrbnik te zbog stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj Općine.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je građevinsko područje naselja Risike (NA2_1) u površini od 50,60 ha i Garice (NA3_1) u površini od 23,91 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu dopuna plana

Članak 5.

Usvojenim II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik građevinsko područje naselja Risika (NA2_1) proširilo se na rubne dijelove i na način da su se spojili NA2_1, NA2_2, NA2_3, NA2_11, NA2_12, i NA2_13 te je osnovna infrastruktura u okruženju izgrađena, kao i za građevinsko područje naselja Garica NA3_1, koje je nastalo spajanjem NA3_1, NA3_2 i NA3_3.

Utvrđivanjem pojedinih dijelova građevinskih područja naselja Risika i Garica kao neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja, onemogućeno je izdavanje akata za građenje na tim područjima prije donošenja urbanističkog plana uređenja za ta područja, iako su zemljišta u naravi opremljena izgrađenom osnovnom komunalnom infrastrukturom. Radi toga je potrebno razgraničiti neuređene od uređenih dijelova neizgrađenog građevinskog područja naselja.

Ciljevi i programska polazišta izrade Dopune plana

Članak 6.

Osnovni cilj donošenja Odluke o izradi Dopuna plana je utvrđivanje stvarnog stanja u prostoru te na temelju toga usklađenje prostorno planske dokumentacije sa utvrđenim stanjem u prostoru i odredbama Zakona, vezano za neizgrađeni i neuređeni dio građevinskog područja naselja. Na ovaj način ostvarit će se preduvjeti za gradnju na predmetnom prostoru te time potaknuti nove investicije.

Polazišta za izradu Dopune plana bit će podaci o osnovnoj infrastrukturi za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Programske smjernice za izmjenu i dopunu Plana odnose se na:

-redefiniranje neuređenih dijelova neizgrađenog dijela građevinskog područja općinskih naselja Risika i Garica, na odgovarajućem kartografskom prikazu za građevinska područja naselja Risika (NA2_1) i Garica (NA3_1)

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Dopune Plana

Članak 7.

Za izradu Dopune plana nije potrebno pribaviti posebne stručne podloge.

U postupku izrade Dopune plana koristit će se podaci, planske smjernice koje pribavljaju nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

Iznimno, ukoliko se, tijekom izrade Dopuna Plana ukaže potreba za posebnim stručnim podlogama, iste će biti izrađene.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 118/09), u suradnji s Nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Vrbnik.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik pribavit će od mjerodavnih javnopravnih tijela i drugih mjerodavnih izvora, kao i iz svojih izvora podatke o izvedenoj osnovnoj infrastrukturi za predmetna područja obuhvata Plana.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Dopune Plana te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Dopune Plana

Članak 9.

U postupku izrade i donošenja dopuna plana ne pribavljaju se zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela za izradu Dopune plana.

Planirani Rok za izradu i donošenje dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

Članak 10.

Nositelj izrade objavit će obavijest o početku izrade Dopune Plana u roku od 8 dan od dana stupanja na snagu Odluke.

Nacrt prijedloga dopune plana izradit će stručni izrađivač u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

U postupku izrade i donošenja Dopune Plana ne provodi se javna rasprava.

Nositelj izrade Dopune Plana uputit će Nacrt konačnog prijedloga plana na razmatranje i utvrđivanje Konačnog prijedloga plana općinskoj načelnici Općine Vrbnik.

Općinska načelnica razmotrit će i odlučiti o utvrđivanju Konačnog prijedloga dopune plana u roku od 8 dana od dana zaprimanja nacrta konačnog prijedloga Dopuna plana.

Odluku o donošenju Dopuna plana donosi Općinsko vijeće Općine Vrbnik po pribavljenom mišljenju Zavoda za prostorno uređenje Primorsko goranske županije o njegovoj usklađenosti sa županijskim prostornim planom te suglasnosti nadležnog Ministarstva u pogledu usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Izvori financiranja

Članak 11.

Sredstva za izradu Dopune Plana osigurana su u Proračunu Općine Vrbnik.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 12.

Dopuna plana izradit će se na postojećoj topografskoj karti u mjerilu 1:25000, te katastarskim planovima u mjerilu 1:5000.

Prijelazne i završne odredbe

Zabrana i trajanje zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati

Članak 13.

Do donošenja Dopune Plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru u skladu sa Zakonom.

Članak 14.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:350-01/17-01/01

URBROJ: 2142-07-03-17-3

Vrbnik, 14.veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr