SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

2.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13,147/14 i 36/15 ), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ( Službene novine Županije primorsko goranske broj 31/09, 33/ 09, 15/3 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 20. sjednici dana 14. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

Članak 62. Odluke o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 1a/2002, 5/ 2002 i 41/13) mijenja se i glasi:

»Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka. Na nivou otoka Krka određene su boje posuda za odvojeno prikupljanje otpada i to:

-Smeđa:biorazgradivi otpad (otpad iz kuhinja i kantina,zeleni otpad iz vrtova)

-Plava: papir, karton i višeslojna kartonska ambalaža

-Žuta: plastika i sitni metali

-Siva: ambalažno staklo

-Zelena:otpad koji se ne može odvojeno prikupiti (miješani komunalni otpad).«

Članak 2.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Za zbrinjavanje komunalnog otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava materijala ne može odlagati u kante za kućni otpad (glomazni otpad, problematični otpad, elektronički otpad, veće količine zelenila iz vrtova,...) davatelj usluge u suradnji s Općinom osigurava rad posebnog sabirnog mjesta-reciklažnog dvorišta. Posude na Posebnom sabirnom mjestu - reciklažnom dvorištu dostupne su od 0 do 24 sata.

Zabranjeno je otpad iz prethodnog stavka odlagati na javnu površinu.

Korisnik može s davateljem usluge dogovoriti odvoz glomaznog ili zelenog otpada prema uvjetima davatelja usluge, ali ne na način da otpad iznese na javnu površinu.«

Članak 3.

Članka 64. mijenja se i glasi:

»Davatelj usluge sakuplja otpad po sistemu od vrata do vrata na način da svakom korisniku dodjeljuje posude za odvojeno prikupljanje otpada. Posude su vlasništvo davatelja usluga i daju se na korištenje korisniku. Korisnik je dužan koristiti posude prema njihovoj namjeni, sukladno uputama davatelja usluge. Svako oštećenje ili drugu nepravilnost korisnik je dužan prijaviti davatelju usluge.

Izuzetak stambene zgrade sa šest i više stanova, te pravne osobe, čija je obveza prilikom stavljanja objekta u funkciju (ili gradnje) o svom trošku osigurati dovoljan broj posuda za odvojeno prikupljanje otpada u skladu s Uvjetima iz gradnje i građevinskom dozvolom.«

Članak 4.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Otpad se prikuplja prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a korisnik je dužan u dane odvoza otpada posudu postaviti na rub javne površine tako da bude dostupna službi odvoza i ne ometa promet ili prolaz pješaka.

Korisnik može na svojoj parceli urediti mjesto za posude ali na način da su neposredno uz javnu površinu gdje dolazi vozilo davatelja usluge.«

Članak 5.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Davatelj usluge dužan je pravovremeno obavijestiti korisnike o satnici odvoza otpad, radu reciklažnog dvorišta i ostalim važnim informacijama i to putem brošura, letaka, društvenih mreža i medija.«

Članak 4.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Radi osiguranja usluga gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja na otoku, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom Općine Vrbnik odrediti dovoljan broj zelenih otoka.

Zeleni otoci smješteni su, u pravilu, u centrima naselja, na frekventnijim lokacijama te zonama gdje nije moguće provoditi sustav od vrata do vrata. Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.«

Članak 5.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog otpada.«

Članak 6.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Davatelj usluge redovito prazni i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom odvoza.«

Članak 7.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad.

Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada pokraj kontejnera.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Županije Primorsko-goranske.«

KLASA: 363-01/17-05/01

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik, 14.veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr