SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

1.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- Zakona o vodama, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 28.stavak (2) točka 2. Zakona o koncesijama (NN, broj 143/12) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik i prijedloga Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 20. sjednici koja je održana 14. veljače 2017. donosi

ODLUKU
o poništenju postupka za dodjelu koncesije
za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa
na području naselja Vrbnik

Članak 1.

Poništava se postupak za dodjelu koncesije na poslovima naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik koji je objavljen pod brojem 20016/S 01K-0028591 u elektroničkom oglasniku javne nabave kao Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg i drugog dobra dana 22.12.2016. godine budući da nije pristigla ni jedna ponuda.

Članak 2.

Rok mirovanja sukladno članku 98.stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) iznosi 10 dana. Na temelju članka 28. stavak (8) Zakona o koncesijama može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.

Obrazloženje

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12), članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 3. točka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 46/04, 38/15 i 9/16), općinska načelnica Općine Vrbnik donijela je odluko o objavljivanju obavijesti u narodnim novinama o namjeri davanja koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik. Obavijest je objavljena 22.12.2016. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

U roku za dostavu ponuda nije pristigla ni jedna ponuda.

Slijedom navedenog, a temeljem točke 2. stavka (2) članka 28. Zakona o koncesijama valjalo je odlučiti kao u članku 1. Ove Odluke.

Sukladno članka 28. stavak (6) Zakona o koncesijama, danom objave ove Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, počinje teći rok od 10 dana za pokretanje postupka pravne zaštite, te je slijedom navedenog trebalo odlučiti kao u članku 2. ove Odluke.

Uputu o pravnom lijeku

Sukladno članku 28. stavaka 2. točke 2. Zakona o koncesijama (NN 143/12) i članka 147. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Žalba se izjavljuje u roku 5 dana od dana objave ove Odluke Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Dostavlja se neposredno, poštom (Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb) kao ili elektroničkim putem (dkom@dkom.hr ) ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovih uputa o pravnom lijeku smatrat će se nepravodobnom.

Rok mirovanja se ne primjenjuje budući da nije pristigla nijedna ponuda.

KLASA:363-02/16-01/16

URBROJ:2142-07-03-17-6

Vrbnik, 14. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr