SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj dana 13.02. 2017. godine donosi

ODLUKU
o izradi
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 55/06, 23/10, 36/ 10,01/13-pročišćeni tekst, 19/13 , 13/14 i 41/15) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski .

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana i to:

-usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2016.-2021.,

-određivanje mogućnosti gradnje na poljoprivrednom zemljištu sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju,

-promjena uvjeta gradnje za vanjske bazene,

-ukidanje dijela zaštite plažnih prostora,

-promjena uvjeta gradnje na objektima stambene namjene i pomoćnih objekata,

-brisanje alternativne lokacije UPOV-a Novi Vinodolski,

-određivanje lokacija za kamp odmorišta,

-izmjene mogućnosti gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata,

-izmjene oko uređenja prostora rekreacijskih i sličnih namjena,

-usklađenje uređenog i neuređenog dijela građevinskog područja.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Grada Novi Vinodolski.

Svi predviđeni razlozi za predmetne izmjene navedeni su u članku 3. Odluke, a temeljem istih će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu-Odredbama za provođenje, u prikazima grafičkog dijela te u Obrazloženju Plana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene pojedinih područja Grada. Na poljoprivrednom zemljištu omogućena je gradnja objekata u funkciji agro- turizma, ali nedostaju određivanja mogućnosti gradnje na ostalom poljoprivrednom zemljištu za što je Zakon o prostornom uređenju dao mogućnosti gradnje na dijelovima koji su izvan ograničenja zaštićenog obalnog područja mora odnosno izvan 100 m od obalnog područja mora, kao i usklađivanje mogućnosti gradnje izvan građevinskog područja za potrebe seoskog turizma i stambenih i pomoćnih građevina na poljoprivrednom zemljištu za vlastite potrebe koje su određene Zakonom o prostornom uređenju.

Lokacija odlagališta otpada na području Grada određena je temeljem Plana gospodarenja otpadom na području Grada 2009.-2016. Iz razloga donošenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2016.-2021.potrebno je dodatno proširiti područje određeno Planom za gospodarenje otpadom (čl. 162. Plana) i dodatno odrediti lokaciju kompostane, jer postojeći prostor ne zadovoljava uvjete za mogućnost gradnje.

Na području Grada određene su lokacije gradnje auto- kampova oznake T3. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvo turizma dostavilo je mišljenja koja se odnose na mogućnosti gradnje kamp odmorišta i koja ne trebaju biti u obuhvatima zona T3.

Planom su određeni uvjeti uređenja plaža na području Grada i zbog daljnje realizacije gradnje odnosno uređenja plaža potrebno je na pojedinim dijelovima ukinuti uvjete zaštite plažnog prostora.

Planom su određeni uvjeti gradnje otvorenih bazena i stambenih objekata, ali je u pojedinim dijelovima potrebno kvalitetnije odrediti uvjete predmetne gradnje.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom će se ukinuti ograničenja koja su propisana za gradnju otvorenih bazena i izmijeniti pojedini uvjeti propisani za gradnju stambenih objekata te će se stvoriti mogućnosti za bolju iskoristivost parcela i prostora stambenih objekata.

Sukladno odredbama članka 44. stavak 1. točka 9. i članka 48.stavak 2. točka 8. Zakona o prostornom uređenju propisati će se mogućnosti gradnje na poljoprivrednom zemljištu na području Grada koje su propisane Zakonom.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2016-20121. potrebno je proširiti prostor određen za gospodarenje otpadom zbog mogućnosti gradnje kompostane.

Na području Grada iskazan je interes za mogućnosti određivanja kamp odmorišta na području Grada te je u Planu potrebno odrediti ove mogućnosti za kamp odmorišta sukladno mišljenjima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva turizma.

Na području Grada potreba je uređenja odnosno proširenja plažnih prostora te se ukazuje potrebnim ukinuti pojedine dijelove zaštite obalnog odnosno plažnog prostora.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 130/15), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo poljoprivrede , Uprava šumarstva, lovstva i industrije, Planinska 2a, Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 20, Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska - Sektor upravnih i inspekcijskih , Žrtava fašizma 3, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16,Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

-Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb,

-Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ.Šporera 3, 51 000 Rijeka,

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske županije Splitska 2, Rijeka

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja i suglasnosti:

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, Rijeka,

-KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 15 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 15 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

-VII.faza-izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, u skladu sa člankom 113.Zakona o prostornom uređenju-30 dana.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam(8)dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 940-02/17-20/8

URBROJ: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 13 veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr