SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

5.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj dana 13.02.2017. godine donosi

ODLUKU
o izradi
IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10,36/10-Ispravak,19/13 , 18/14 i 21/16)(u daljnjem tekstu:Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje određeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski .

Na području obuhvata ovog Plana utvrdile su se potrebe izrade izmjena i dopuna Plana , a razlozi za izradu izmjena i dopuna su slijedeći:

-izmjene uvjeta gradnje odnosno namjene u luci na lokaciji nekadašnje garaže,

-izmjena uvjeta gradnje objekata stambene namjene i pomoćnih objekata,

-promjena uvjeta gradnje za vanjske bazene,

-izmjena mogućnosti gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata,

-ukidanje dijela zaštite plažnih prostora .

-određivanje lokacija za kamp odmorišta,

-izmjena namjene površina.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana istovjetan je obuhvatu važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine primorsko-goranske županije br.23/10, 36/10-Ispravak, 19713, 18/14 i 21/16).

Svi predviđeni razlozi za predmetnu izmjenu navedeni su u članku 3.Odluke, a temeljem istih će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu-Odredbama za provođenje, u grafičkom dijelu te Obrazloženju Plana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za propisivanje uvjeta gradnje i namjene pojedinih područja naselja. Radi potreba pojedinih korekcija u obuhvatu Plana ( kao što su npr.postupci izvršene legalizacije objekata koji u pojedinim dijelovima ulaze u dio prometnice i dr.) Grad je do sada usvojio 3 izmjene i dopune ovog Plana.

Sukladno mišljenjima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva turizma potrebno je ispitati i odrediti mogućnosti lokacija kamp odmorišta.

Planom su se odredili uvjeti uređenja plaža na području Grada i zbog daljnje realizacije uređivanja plaža na pojedinim dijelovima potrebno je ukinuti uvjete zaštite obalnog prostora.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvo turizma dostavili su svoja mišljenja oko mogućnosti planiranja kamp odmorišta na područjima jedinica lokalne samouprave koja ne moraju biti u obuhvatima zona T3. Sukladno danim mišljenjima određivanjem lokacija na području Grada potrebno je stvoriti mogućnosti realizacije gradnje kamp odmorišta.

Na području naselja potreba je uređenja odnosno proširenja plažnih prostora te se ukazuje potrebnim ukinuti pojedine dijelove zaštite obalnog odnosno plažnog prostora.

Određivanjem lokacije za gradnju hotela i realizacijom gradnje luke posebne namjene odnosno luke nautičkog turizma u dijelu luke Novi Vinodolski ukazuje se potreba proširenja javnih površina na području luke te je na prostoru nekadašnje garaže u luci Novi Vinodolski potrebno izmijeniti uvjete gradnje i prostor odrediti kao prostor javne namjene (parkirališni prostor ili prostor trga) .

Izmjenom uvjeta gradnje otvorenih bazena i uvjeta gradnje stambenih objekata stvorit će se bolje mogućnosti gradnje otvorenih bazena i iskorištavanje prostora stambenih objekata.

Na pojedinim dijelovima obuhvata Plana ukazuje se potreba izmjena namjena pojedinih područja.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 130/15) u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26,

-MUP-Policijska uprava Primorsko-goranska-Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje-Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16,

-Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, Zagreb,

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko-goranske Županije, Splitska 2, Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

-Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ.Šporera 3, 51 000 Rijeka.

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

-KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

-Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

-HEP DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 15 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 15 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

-VII. faza-izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana u skladu sa člankom 13.Zakona o prostornom uređenju-30 dana.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 15.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od osam(8)dana.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 940-02/17-20/4

URBROJ:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 13. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr