SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 109. stavak 6.Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13 i 18/14) i Odluke o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (»Službene novine PGŽ« broj 24/14), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:350-02/16-13/101, URBROJ:531-05-1-1-2-17-2 od 09.01.2017.godine, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 32 sjednici održanoj 13.02. 2017. godine donosi

ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 11/07) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan predstavlja elaborat koji sadrži:

I. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO - Kartografski prikazi u mjerilu 1:1000

1. Korištenje i namjena površina

2.1.Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža i komunikacije

2.2.Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i plinoopskrba

2.3.Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Način i uvjeti gradnje

III. OBVEZNI PRILOZI

1. Obrazloženje plana

2. Sažetak za javnost

3. Izvješće o javnoj raspravi

Elaborat I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad iz stavka (1) ovog članka izradila je tvrtka Urbanistica, d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

Sadržajem elaborata I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad iz stavka (1) ovog članka odgovarajuće se zamjenjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/07).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 1. stavku 2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (u daljnjem tekstu: Odluka) riječi »zaštitne zelene površine« brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječi: »ili kao komunikacije kroz zaštitne zelene površine« brišu se.

Članak 5.

Naslov ispred članka 8. briše se.

Članak 6.

Članak 8. briše se.

Članak 7.

U članku 10., stavku 1. iza riječi: »autoceste« dodaju se riječi: »iz kartografskog prikaza 3«, te se riječi: »nadležnih ustanova« zamjenjuju riječima: »nadležnog tijela - Hrvatske autoceste d.o.o.«

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Oblik i veličina građevinske čestice obuhvaća jednu ili više građevina osnovne djelatnosti, građevine pomoćne namjene, glavne i pomoćne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirališni prostor zaposlenih, posjetitelja i vozila tehnološkog procesa, sve infrastrukturne priključke i građevine, te površine zelenila.

(2)Oblik i veličina građevinskih čestica određen je površinama oznake K1-11 na kartografskom prikazu 4 (površina oznake K1 - K11 određuje površinu građevne čestice).

(3)Oblik i veličina građevinskih čestica unutar površina oznake K-1 - K-6 na kartografskom prikazu 4 odrediti će se u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za gradnju.

(4)Veličina građevinske čestice ne može se odrediti manja od 1500m2.

(5)Širina građevinske čestice mjereno uz građevinski pravac ne može se odrediti manja od 28m.

(6)Postojeće građevne čestice mogu mjenjati svoj oblik i veličinu u skladu sa uvjetima plana.«

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Članak 12.

(1)Građevine osnovne djelatnosti obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje.

(2)Građevine osnovne djelatnosti grafičke oznake K9, K10 i K11 obuhvaćaju sadržaje ugostiteljstva, uprave, trgovine, usluga, servisa i drugih sadržaja namijenjenih svim korisnicima zone.

(3)Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevne čestice može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno- upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(4)Uz osnovnu namjenu u sklopu građevne čestice oznake K1, osim navedenih stavkom (2) ove točke kao druga djelatnost može se organizirati reciklažno dvorište i sortirnica.

(5)U sklopu građevinske čestice mogu se graditi i ostale građevine:

.nadstrešnice i trijemovi,

.prometne i manipulativne površine i parkirališta,

.potporni zidovi,

.komunalne građevine i uređaji, druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.«

Članak 10.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izuzev od prethodnog stavka kod zona K9, K10 i K11 udaljenost može biti i manja to jest građevinska linija može biti istovjetna regulacijskoj liniji.«

Članak 11.

U članku 21. stavku 2. riječ: »treba« zamjenjuje se riječima: »trebalo bi«.

Članak 12.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a koja glasi:

»Članak 21.a

(1)U sklopu uređenja građevne čestice mogu se postavljati privremeni objekti i potrebna oprema - kiosci, informativni punktovi, reklamni panoi, skulpture, signalizacija, razglas, urbana oprema i slično.

(2)Uređenje treba biti na način da udovoljava svim tehničkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važećih propisa.«

Članak 13.

U naslovu »3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA, PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA« riječ: »TELEKOMUNIKACIJSKE« zamjenjuje se riječju: »KOMUNIKACIJSKE«.

Članak 14.

U članku 26.stavku 1. oznaka: »TK« zamjenjuje se riječju: »komunikacijski«.

Članak 15.

U članku 29.stavku 1. iza broja: »1.« zarez se zamjenjuje veznikom »i« i brojevi: »2a, 4« zamjenjuju se brojevima: »2.1«.

Članak 16.

U naslovu »3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže« riječ: »telekomunikacijske« zamjenjuje se riječju: »komunikacijske«.

Članak 17.

Članak 30.mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Nova elektronička komunikacijska mreža gradit će se u obliku (komunikacijske kanalizacije) u koju će se po potrebi uvlačiti bakreni odnosno optički kabeli.

(2)Trasa kabelske kanalizacije formira se u pločniku budućih prometnica ili u zelenom pojasu ukoliko je planiran.

(3)Kabelska kanalizacija gradi se cijevima PEHD promjera 50mm. U prekope ugrađuje se PVC cijevi promjera 160 ili 110mm. Na raskršćima prometnica, mjestima loma kabelske kanalizacije, te na priključnim točkama građevinskih čestica ugrađuju se betonski zdenci.

(4)Pri projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture obvezatno se pridržavati važečih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(5)Na mjestima križanja planiranih prometnica s trasama postojećeg pretplatničkog i optičkog kabela potrebno je izraditi projekt izmicanja trase i/ili zaštite kabela.«

Članak 18.

U članku 31. stavku 1. riječ: »telekomunikacijskih« zamjenjuje se riječju: »komunikacijskih«.

Članak 19.

U članku 33. stavku 1. riječ: »telekomunikacijski« zamjenjuje se riječju: »komunikacijski« i brojevi: »2.2.« zamjenjuju se brojevima: »2.1.«.

Članak 20.

U članku 35. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Područje obuhvačeno Planom regulirano je Odlukom o zonama sanitarne zaštite na crikveničko-vinodolskom području (SN 1/99).«

Članak 21.

U članku 38.mijenja se stavak 2. i sada glasi:

»(2) Zbrinjavanje otpadnih voda vrši se gradnjom kanalske mreže unutar površine planiranih i postojećih prometnica. Pročišćena otpadna voda upušta se u javni gradski kolektor sanitarne kanalizacije na županijskoj cesti Novi Vinodolski - Bribir.«,

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci od 3. do 6. koji glase:

»(3)Sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni sustav kojim se posebno tretiraju oborinske, i sanitarne (sanitarno-tehnološke otpadne voda).

(4) Prema Zakonu o vodama donesen je akto određivanju osjetljivih i manje osjetljivih područja - Odluka O određivanju osjetljiivh područja (NN83/10) na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročiščavanja otpadnih voda sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama (NN 87/10). Predmetno područje nalazi se u slivu osjetljivog područja.

(5)Prema Odluci o granicama vodnih područja (NN 79/ 10) predmetno područje nalazi se unutar Jadranskog vodnog područja, a prema Pravilniku o granicama područja podslivova i malih slivova i sektora (NN 97/10) područje zahvata nalazi se unutar područja malog sliva Kvarnersko primorje i otoci koje priipada sektoru E.

(6)Sukladno Zakonu o vodama postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je Odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu s tim pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda i Odluci o zonama sanitarne zaštite.«

Članak 22.

U tčlanku 39. riječ: »fekalnih« zamjenjuje se riječju: »komunalnih«.

Članak 23.

U članku 40. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o vodama za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.«

Članak 24.

U članku 47.stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Javne zelene površine određene su Planom kao površine zelenila uz prometnice u kartografskom prikazu 2.1.«

Članak 25.

U članku 50. riječ: »otpadu« zamjenjuje se riječima: »održivom gospodarenju otpadom«.

Članak 26.

U članku 52.iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Neopasni industrijski, ambalažni, građevni, električki i elektronički otpad, otpadna vozila, otpadne gume i drugi tehnološki otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, moraju se posebno skupljati, označavati i u najvećoj mogućoj mjeri reciklirati.«,

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Organiziranje reciklažnog dvorišta i sortirnice na građevnoj čestice oznake K1 u skladu sa točkom 12., mora biti na način propisan Zakonom i posebnim propisima te uvjetima Plana.«

Članak 27.

U članku 53.briše se stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 28.

U članku 56. stavku 2. i stavku 4.broj »6,oo« zamjenjuje se brojem »10«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Operativna obrana od poplava za vodotok Suhu Ričinu Novljansku provodi se temeljem Plana obrane od poplava na vodama II reda Primorsko-goranske županije - Sektor E - Sjeverni Jadran branjeno područje 23 - područje malih slivova »Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci« - mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci«.

Članak 29.

U članku 67.stavku 1.u drugoj rečenici riječi »II.kategorija« zamjenjuje se riječima »I.kategorija«.

U stavku 1., alineja 1. mijenja se i glasi:

»imovinsko - pravnu pripremu,«.

Članak 30.

Naslov: »8.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja« briše se.

Članak 31.

Članak 69. briše se.

Članak 32.

Naslov: »8.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni« briše se.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Elaborat I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad izrađen je u šest (6) elaborata izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 34.

Elaborati izvornika čuvaju se u pismohrani Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije-Ispostava Crikvenica, Zavoda za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Uvid u Plan osiguran je u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Članak 35.

Grafički dijelovi Plana i obvezni prilozi iz članka 2.ove Odluke nisu predmet objave.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 940-02/17-20/6

URBROJ: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 13. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr