SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/11 i 56/16) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Općini Omišalj (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) i to na dijelu pomorskog dobra u naselju Njivice na katastarskim česticama 10355/4, 10355/5, 10355/ 6, 10355/7, 10355/8 i 10898 k.o. Omišalj - Njivice, u svrhu izvođenja zahvata rekonstrukcija obalne šetnice - Šetalište Antuna Koste u Njivicama.

Članak 2.

Zahvat iz članka 1. ove Odluke u skladu je s odredbama Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (NA1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10, 36/10, 16/11 i 10/16), a izvest će se sukladno lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/IÊ-350-05/15-03/25, URBROJ: 2170/ 1-03-04/2-15-5 od 19.10.2015. godine te građevinskoj dozvoli koja će se ishodovati temeljem navedene lokacijske dozvole.

Članak 3.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značaja za Općinu Omišalj te da Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.

Budući da se radi o istovjetnoj pravnoj osobi Davatelja koncesije i Ovlaštenika koncesije ne sklapa se ugovor o koncesiji.

Članak 4.

Davatelj koncesije utvrđuje da će Ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme od pet godina.

Ovlaštenik koncesije može Odlukom raskinuti koncesiju po prestanku potrebe za istom.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt za građenje temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1. ove Odluke, u roku od godine dana od dana donošenja ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi akt iz stavka 1. ovog članka, Odluka o koncesiji prestaje važiti.

Članak 6.

Za vrijeme izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke Ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

Radovi iz članka 1. ove Odluke izvodit će se u razdoblju izvan turističke sezone, između 15. listopada i 30. travnja.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-8

Omišalj, 2. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr