SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
GRAD VRBOVSKO
19

14.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98 i 66/98) i članka 41. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog, na sjednici 29. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

Članak 3. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine«, broj 22/97.) mijenja se i glasi:

»Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog ako:

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada Vrbovskog bez valjane pravne osnove,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, u posljednjih 15 godina nisu otuđili stan ili obiteljsku kuću,

- ukupni prosječni prihod po članu obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na nekih drugi način, ne prelazi iznos osnovnog osobnog odbitka u visini propisanoj Zakonom o porezu na dohodak.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnom postupku.«

Članak 3.

U članku 13. u stavku 1. riječ »invalidskom« zamjenjuje se riječju »imovinskom«.

U stavak 2. tekst »utvrđena u članku 6. Zakona o porezu na dohodak ( »Narodne novine« broj 25/95 - pročišćeni tekst, 52/95 i 106/96.)« zamjenjuje se tekstom »na koje se ne plaća porez na dohodak«.

Članak 3.

U članku 15. iza riječi »jedna soba« stavlja se zarez i dodaje se tekst »osim supružnika kojima pripada jedna soba,«

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenim novinama.

Članak 4.

U članku 22. u točki 13. riječ »Komisije« zamjenjuje se riječju »Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 5.

Iza članka 28. dodaje se novi članak 29a. i 29b. koji glase:

»Članak 29a.

Podnositelj zahtjeva koji odbije prihvatiti dodijeljeni mu odgovarajući stan briše se sa liste reda prvenstva.

Članak 29b.

Podnositelj zahtjeva može prihvatiti i stan koji nije odgovarajući u smislu odredbi ove Odluke, ali samo u slučaju kada stan koji prihvaća ima jednu sobu manje od odgovarajućeg stana.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu suglasnost.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, na izričito traženje podnositelja zahtjeva, podnositelju se može ponuditi stan koji ima više od jedne sobe manje od odgovarajućeg stana na koji ima pravo na osnovi članka 15. ove Odluke«

Članak 6.

U članku 30. stavak 2. mijenja se te se dodaje stavak 3. koji glase:

»U ime Grada kao vlasnika stana, ugovor o najmu stana sklapa sa najmoprimcem gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ugovor o najmu sklapa se u pisanom obliku, kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.«

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se novi članak 30a koji glasi:

»Članak 30a.

Podnositelj zahtjeva koji prihvaća ponuđeni stan, obvezan je pristupiti sklapanju ugovora o najmu u roku od osam dana od dana dostave poziva.

Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazove pozivu za sklapanje ugovora o najmu stana u smislu prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da se odustao od sklapanja ugovora o najmu stana.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, podnositelj zahtjeva briše se sa Liste reda prvenstva.«

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. iza riječi »plaćati« stavlja se zarez i dodaje se tekst »sukladno odredbama Zakona o najmu stanova, zaštićenu ili slobodno ugovorenu«.

Članak 9.

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

»Članak 37a.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Vrbovskog što je plaćaju najmoprimci u slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova, utvrđuje se u visini dvostrukog iznosa zajedničke pričuve koja se plaća u stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi.«

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 372-03/05-01-7

Ur. broj: 2193-01-02/05-1

Vrbovsko, 29. ožujka 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Anton Mance, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr