SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA JELENJE

54.

Temeljem članka 86. st. 3., 112. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. god. donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Jelenje

Članak 1.

Ovom odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje od 03.12.2015. god. (Službeni novine Primorsko- goranske županije br. 38/14) (dalje u tekstu: Odluka).

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Osnovni razlozi za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenja su sljedeći:

.terminološki i sadržajno usklađenje Odredbi za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju («Narodne novine« broj 153/13);

.redefiniranje površina izgrađenoga i neizgrađenog dijela građevinskih područja svih općinskih naselja, te utvrđivanje uređenih i neuređenih površina neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja;

.utvrđivanje dijelova guste izgradnje u naseljima gdje je to potrebno, a za koja vrijede drugačiji uvjeti gradnje;

.redefiniranje obveze izrade provedbenih dokumenta prostornog uređenja u skladu sa smjernicama nadležnog Ministarstva;

.utvrđivanje lokacije za smještaj reciklažnog dvorišta;

.noveliranje infrastrukture - zračni promet (žičara).«

Članak 3.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Obuhvat II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje određen je administrativnim granicama područja Općine Jelenje.«

Članak 4.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Ocjenom stanja u obuhvatu II. Izmjena i dopuna Plana utvrđeno je sljedeće:

.nemogućnost provedbe planinskoga dokumenta zbog određenih planskih ograničenja prvenstveno u već izgrađenim dijelovima naselja kao i neizgrađenim ali uređenim dijelovima naselja;

.neutvrđenih površina guste izgradnje u naseljima, a za koja vrijede drugačiji uvjeti gradnje;

.utvrđena izrada planova užeg područja na već uređenim dijelovima naselja;

.sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, na području Općine Jelenje, nije formirano reciklažnog dvorišta;

.poglavljem 5.1.2. Zračni promet definiran Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jelenje nije omogućena izgradnja žičare, pa je za navedeni zahvat potrebno definirati uvjete gradnje.

Članak 5.

U članku 6. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

»Programska polazišta i ciljevi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje su unapređenje razvoja lokalne sredine.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/15-01/01

UR. BROJ: 2170/04-01-15-3

Dražice, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51218&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr