SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

63.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03- ispr.,100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,157/13, 152/14 i 98/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici, održanoj dana 22.12.2016.godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području općine
Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i projekata te opseg istih na području općine Dobrinj u svezi s promicanjem kulture, organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture te informativnom i izdavačkom djelatnošću.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A),tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

KULTURNE MANIFESTACIJE 90.000,00 A100501

-autorska i umjetnička djela 30.000,00

-Festival folklora otoka Krka 60.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 85.000,00 A100502

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI
DJECI 25.000,00 A100504

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 48.000,00 A100507

ODRŽAVANJE ZGRADA
I OKOLIŠA 85.000,00 A100509

OSTALI RASHODI ZA KULTURU 210.000,00 A100519

-projektna dokumentacija muzejske
postave 50.000,00

-projekt rekonstrukcije zgrade
Etnografskog muzeja 160.000,00

IZDAVANJE KNJIGA 10.000,00 T100520

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA 20.000,00 A100523

JAVNE POTREBE U KULTURI 320.000,00 A100519

UREĐENJE DOMA KRAS 50.000,00 K100531

UKUPNO 943.000,00

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u skladu sa ovim Programom, a temeljem ugovora i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava korisnicima i udrugama po financijskim i programskim planovima i prati njihovo namjensko korištenje. Prenamjena sredstava može biti odobrena temeljem pisanog zahtjeva korisnika. O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za pojedine programe, korisnik podnosi izvješće najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr