SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

62.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04,178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12.i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/ 10, 10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici održanoj dana 22.12.2016. g. donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za javne površine, groblja, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1.Prihodi od komunalnog doprinosa 4.222.500,00

2.Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost 385.000,00

3.Tekuće pomoći iz fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost 62.500,00

4. Prihodi od zateznih kamata 400.000,00

5. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 25.000,00

6. Doprinosi za šume 1.000,00

UKUPNO 5.096.000,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 1.742.000,00 K100401

- potporni zid Šilo 80.000,00

- uređenje šumskog puta Dobrinj
- Meline 85.000,00

- uređenje cisterne Gabonjin 20.000,00

-uređenje javne površine Rasopasno 50.000,00

-uređenje javne površine Šilo 200.000,00

-uređenje djela šetnice u Klimnu 160.000,00

- uređenje zelene površine Klimno 85.000,00

- izrada suhozida 50.000,00

-nogostup Soline 150.000,00

-priključak za električnu energiju 30.000,00

-uređenje od rive do Bunorice Čižići 300.000,00

-uređenje javne površine Kras 85.000,00

-uređenje javne površine kod
trgovine Čižići 50.000,00

-uređenje javne cisterne Meline 60.000,00

-uređenje autobusne stanice Klanice 32.000,00

-uređenje javne površine placa
Sv. Ivan 80.000,00

-uređenje javne površine Hlapa 60.000,00

-uređenje šumskog puta
Meline - Draga 85.000,00

-potporni zid Dobrinj 80.000,00

UREĐENJE GROBLJA 205.000,00 K100403

-ostala groblja 50.000,00

-mrtvačnica Dobrinj 85.000,00

-uređenje okoliša groblja Polje 70.000,00

RASVJETNA TIJELA 85.000,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 585.000,00 K100405

-izgradnja javne rasvjete 85.000,00

-izgradnja javne rasvjete
Soline - Klimno 250.000,00

-izgradnja javne rasvjete ulaz u Šilo 150.000,00

-izgradnja javne rasvjete obala Šilo 100.000,00

GRADNJA CESTA 620.000,00 K100407

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi
u naseljima Klimno, Čižići, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 300.000,00 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI 85.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA, NADZOR
I UPRAVLJANJE JAVNOM
RASVJETOM 1.314.000,00 K100411

-rekonstrukcija javne rasvjete 1.069.000,00

-nadzor rekonstrukcije javne rasvjete 245.000,00

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 80.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA 80.000,00 K100413

UKUPNO 5.096.000,00

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorske goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr