SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
36

36.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu (»Službene novine« broj 41/04), Odluke o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 109. sjednici od 24. ožujka 2005. godine, donijelo

FINANCIJSKI PLAN
Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2005. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 1.903.000,00

RASHODI 1.903.000,00


B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda /izdataka Financijskog plana za i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska klasifikacija Naziv prihoda Plan za

2005. godinu


UKUPNI PRIHODI 1.903.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 1.903.000,00

66 Ostali prihodi 1.900.000,00

663 Donacije fizičkih i pravnih osoba izvan opće države 1.900.000,00

6632 Kapitalne donacije neprofitnih organizacija 1.900.000,00

64 Prihodi od imovine 3.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 3.000,00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.000,00Ekonomska klasifikacija Naziv rashoda Plan za

2005. godinu


UKUPNI RASHODI 1.903.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.903.000,00

38 Ostali rashodi 1.903.000,00

382 Kapitalne donacije 1.900.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.900.000,00

Financijski rashodi 3.000,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska klasifikacija PRIMICI/IZDACI Plan za

2005. godinu


8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 0,00

Neto zaduživanje/financiranje 0,00


Članak 3.

Financijski plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/9

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-06

Rijeka, 24. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=00001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr