SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

46.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2017. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

-Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda,

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-Održavanje javnih površina,

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Održavanje groblja,

-Održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 5.468.578,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu
od 2.786.943,00 kuna,

.Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu
od 500.693,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu
od 268.692,00 kuna,

.Opći prihodi u iznosu od 96.954,00 kuna

.Pomoći od izvanproračunskih korisnika 409.657,00 kuna

.Ekološka pristojba u iznosu od 1.183.989,00 kuna

.Boravišna pristojba u iznosu od 221.650,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda, odvodnja atmosferskih voda)

poz 24.11 Hrvatske vode - Tekuće i inv. održ. slivnog područja 6.954,00

poz 24.12 TD Baška - Održavanje slivnika 7.594,00

poz 24.13 Održavanje sustava oborinske odvodnje 50.000,00

poz 24.14 TD Baška - Održavanje javnih izljeva 2.000,00

1. UKUPNO = 66.548,00 kuna

2.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

poz 31.2 Opskrba vodom - ostali objekti 130.000,00

poz 32.3 TD Baška - Čišćenje i pranje javnih površina 844.087,00

poz 33 Deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko-veterinarska zaštita 144.940,00

poz 33.1 Sanacija divljih deponija 10.000,00

poz 123 Iznošenje i odvoz smeća-ostali objekti i lokacije 22.500,00

2. UKUPNO =1.151.527,00 kuna

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC-a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva)

poz 25.1 Održavanje zelenih površina - nalozi 90.000,00

poz 25.2 TD Baška- Održavanje zelenih površina 1.281.774,00

Poz 25.3 Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina 10.000,00

poz 34.12 TD Baška - Najam WC kabina 58.500,00

poz 37.01 TD Baška- Ličenje ograda i klupa 30.119,00

poz 37.02 TD Baška - Održavanje, popravci i uređivanje javnih površina 152.750,00

poz 37.74 Saniranje stepenica prema crkvi sv. Jelisavete 42.535,00

poz 37.73 TD Baška- Održavanje i čišćenje divljih plaža 158.692,00

poz 37.77 Dohranjivanje Vele plaže 100.000,00

poz 37.82 Održavanje pomorskog dobra - monitoring obalnog područja 30.000,00

3. UKUPNO = 1.954.370,00 kuna

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice, nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa)

poz 37.03 TD Baška - Održavanje nerazvrstanih cesta 393.873,00

poz 37.05 TD Baška - Održavanje prometne signalizacije 32.500,00

poz 37.06 Održavanje horizontalne signalizacije na prometnicama 50.000,00

poz 37.79 Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00

poz 114.3 Vertikalna signalizacija, ležeći policajci, stup... 90.000,00

4. UKUPNO = 772.373,00 kuna

5.ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

poz 37.66 TD Baška - Održavanje groblja po naseljima 113.386,00

5. UKUPNO =113.386,00 kuna

6.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ( upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete)

poz 13 Električna energija - javna rasvjeta 300.000,00

poz 27.1 Održavanje javne rasvjete 200.024,00

poz 27.2 Rekonstrukcija javne rasvjete - LED 910.350,00

6. UKUPNO = 1,410.374,00 kuna

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2017. godinu, a njima raspolaže načelnik Općine Baška po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2018. godine, Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-15

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr