SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

43.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 11. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/ 99, 32/02 i 33/06) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
(LAGUR)

Članak 1.

Općina Baška (dalje: Općina) zajedno s Gradom Krkom i Općinama Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik (dalje: članice LAGURA) pristupa osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LAGUR).

LAGUR se osniva radi povećanja zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva. LAGUR predstavlja ribarstveno i akvakulturno područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Općina stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a danom osnivanja LAGUR-a.

Članak 3.

Općina, kao član LAURG-a ima pravo birati i biti birana u sva tijela LAGUR-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAGUR-a, te sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 4.

Općina ima obvezu redovito plaćati članarinu, pomagati rad LAGUR-a dotacijom iz Proračuna prema mogućnostima, kao i druge obveze u skladu s općim aktima LAGUR-a.

Članak 5.

Predstavnik Općine u LAGUR-u je Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti, o čemu donosi Zaključak. Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti zastupaju interese Općine.

Članak 6.

Općina pristupa osnivanju LAGUR-a, te prihvaća prava i obveze člana LAGUR-a, pod uvjetom da većina jedinica lokalne samouprave otoka Krka iz članka 1. ove Odluke, pristupi osnivanju LAGUR-a.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-12

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr