SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

80.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbiNarodne novine« 157/13,152/14,99/15 i 52/16), članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštitiNarodne novine« broj 150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,12/12, 35/ 12,70/12,144/12,82/13,159/13, 22/14,154/14 i 70/16), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i137/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeća Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na
području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

Općina Punat će u 2017. godini sufinancirati javne potrebe u socijalnoj skrbi kako slijedi:

1. Programska djelatnost prema Odluci o socijalnoj skrbi:

Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, brinuti o korisnicima socijalne skrbi. Prava u sustavu socijalne skrbi su:

-Mjesečna novčana naknada;

-Jednokratna naknada;

-Uvećana jednokratna naknada;

-Jednokratna naknada za pogrebne troškove;

-Naknada za troškove stanovanja;

-Troškovi ogrjeva;

-Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem;

-Naknada troškova boravka djece u predškolskim ustanovama;

-Naknada troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju;

-Naknada troškova školske marende;

-Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola te redovite studente;

-Naknada troškova nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola;

-Naknada troškova smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare i nemoćne).

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-27

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr