SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

77.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« 47/90, 27/93, 38/09), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od interesa za Općinu Punat, kao i za promociju Općine na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i proračunskim mogućnostima, a u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

-knjižnične djelatnosti,

-kazališne djelatnosti,

-glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

-scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

-nakladničke djelatnosti,

-provođenje svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Općina Punat će u 2017. godini sufinancirati javne potrebe u kulturi kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga

Na temelju Zakona o udrugamaNarodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, kulture, povijesti i tradicije, te podržavati umjetnički i kulturni razvoj ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-24

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr