SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije « 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2016. GODINI

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini («Službene novine Primorsko-goranske županije « br. 37/15 i 21/16) članak 3. mijenja se i glasi:

II. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA S JAVNIH POVRŠINA

Na području Općine Punat tijekom 2016. godine obavljat će se održavanje građevina za odvodnju oborinskih voda s javnih površina:

1. Održavanje slivnika i odvodnja oborinskih voda

Vrsta radova:

U održavanju slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje i otvorenih
kanala oborinske odvodnje čistit će se i ispirati slivnici i perforirani rubnjaci, troškovi
odvodnje oborinskih voda kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju građevina za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 48/12, 25/13 i 49/13), na području Općine Punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat Ponikve voda d.o.o

Članak 2.

III. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Tijekom 2016. godine troškovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete odnose se na:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete iz članka 4. ovog Programa do dana 5. srpnja 2016. godine obavljat će Servis kućanskih aparata i električnih instalacija »Frigomatik« vl. Toni Šulina, I. G. Kovačića 20, Punat,sukladno Odluci o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 26/12).

Od dana 6. srpnja 2016. godine radove održavanja objekata i uređaja javne rasvjete obavljati će trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Punat, Ponikve eko otok Krk d.o.o., sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15).

Troškovi električne energije za javnu rasvjetu, plaćat će se isporučitelju usluge prema stvarnoj potrošnji

Članak 3.

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Punat na održavanju javnih zelenih površina u 2016. godini obavljati će se poslovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju javnih zelenih površina, sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 48/12, 25/13 i 49/13), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine, KD Črnika d.o.o

Članak 4.

V. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Na području Općine Punat na održavanju javnih površina u 2016. godini obavljati će se poslovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju javnih površina, sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine Punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine, KD Črnika d.o.o., a točka 8. je ugovorna obveza prema Općini Vrbnik za korištenje deponije Treskavac.«

Članak 5.

VI. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pod održavanje nerazvrstanih cesta razumijevaju se poslovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju nerazvrstanih cesta (pod točkom 1. i 3.), sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat, KD Črnika d.o.o.

Radove na održavanju nerazvrstanih cesta (pod točkom 2.), sukladno Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat obavljati će GP Rijeka d.d

Članak 6.

VII. KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Vrsta radova:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Održavanje dekoracije i iluminacije sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine Punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat, KD Črnika d.o.o. Provođenje DDD mjera povjereno je tvrtki Ekocijan d.o.o., temeljem Ugovora o obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Obavljanje poslova higijeničarske službe povjeriti će se sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15)

Članak 7.

VII. REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

Članak 9. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sredstva za izvršenje ovog Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 2.458.934,97 kn, a financirat će se iz komunalne naknade u iznosu od 1.705.395,48 kn, boravišne pristojbe u iznosu od 217.279,49 kn, ekološke pristojbe u iznosu od 460.000,00 kn i koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 76.260,00 kn.

Članak 8.

IX. ZAVRŠNE ODBREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-10

Punat, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr