SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

62.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine usvaja

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Članak 1.

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati i razvijati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Članak 2.

SMJERNICE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

Stožer civilne zaštite Općine Punat

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Punat imenovan je načelnik Stožera, zamjenik načelnika Stožera i 10 članova Stožera.

U razdoblju od 2017. - 2020. godine izvršavati će se redoviti godišnji sastanci Stožera na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova Stožera.

Članovi stožera civilne zaštite dužni u roku godine dana od dana imenovanja završiti osposobljavanje koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom i propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Na sjednici Stožera u 2017. godini potrebno je razmotriti termin održavanja osposobljavanja članova Stožera.

Vatrogastvo

Na području Općine Punat provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja čine Vatrogasne snage, koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka te Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Na području Općine Punat dodatno djeluje i Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk - izdvojeno odjeljenje Punat s 11 članova.

U razdoblju od 2017. - 2020. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, a sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (Narodne novine, broj 61/94), kao i prema Zakonu o vatrogastvu («Narodne novine«, broj 139/04, 174/ 04, 38/09 i 80/10).

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl., kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

Druge operativne snage koje se bave civilnom zaštitom

Druge operativne snage koje se bave civilnom zaštitom, a djeluju na području Općine Punat su:

1. Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

2. Hrvatska gorska služba spašavanja

3. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

4.Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Krk

5.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije

Ostale pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat su:

1. Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk;

2. Črnika d.o.o.;

3. Ponikve voda d.o.o.;

4. Ponikve eko otok Krk d.o.o.

5. Marina Punat grupa d.o.o.;

6. Brodogradilište Punat d.o.o.;

7. Klub podvodnih aktivnosti;

8. Lovačko društvo »Jastreb« Punat,

9. ŠRD »Arbun« Punat;

10. Udruga brodara Punat;

11. Yacht klub Punat;

12. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka;

13. IND-EKO d.o.o. Rijeka;

14. Autotrans d.d.

15. Hoteli Punat d.d.

16. Kvarner Punat Trgovine d.o.o.

Općina Punat nije još donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat. Do donošenja navedene Odluke, primjenjuje se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 5/2016). Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat i stavljanje van snage spomenute Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat planira se u 2017. godini.

Članak 3.

ZAKONSKI AKTI

Općina Punat u 2017. godini izvršiti će usklađivanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Punat te Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Općine Punat sa Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite te usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito:

-donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat

-staviti van snage Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 5/16)

-donijeti Plan vježbi civilne zaštite

-donijeti plan djelovanja civilne zaštite

Redovito je potrebno pratiti izmjene zakonskih propisa iz područja civilne zaštite i sukladno izmjenama ažurirati akte koje donosi Općina Punat.

Članak 4.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2017. - 2020. godine objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-8

U Puntu, 20. Prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr