SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine usvaja

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Punat za 2016. godinu

Članak 1.

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2016. godinu:

I. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PUNAT

Općinski načelnik je temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine« broj 82/15) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne novine« broj 37/2016 i 47/2016) osnovao i imenovao Stožer civilne zaštite Općine Punat.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Za članove stožera imenovani su:

1.Goran Bonifačić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Punat, načelnik Stožera

2.Nataša Kleković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, zamjenica načelnika Stožera

3.Dinko Petrov, zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, član

4.Dejan Hriljac, načelnik Policijske postaje Krk, član

5.Željko Šporer, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, član

6.Marinko Žic, predstavnik Crvenog križa, član

7.Gorana Bonifačić, predstavnica Doma zdravlja Primorsko-goranske županje, Ispostave Krk, član

8.Marino Ivošić, lučki kapetan Lučke ispostave Punat, član

9.Marijan Žic, zapovjednik vatrogasnog odjeljenja Punat Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk, član

10.Igor Petričić, predstavnik Stanice Rijeka Hrvatske gorske službe spašavanja, član

11.Pal Barši, predstavnik Marina Punat Grupe, član

12.Damir Lukić, predstavnik Komunalnog društva Črnika d.o.o., član

U prosincu 2016. godine Stožer nije održao radnu sjednicu. Prva sjednica Stožera planira se za siječanj 2017. godine.

II. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE PUNAT

Zbog promjena u zakonskim propisima, naručena je izrada nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Punat te izrada novog Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite Općine Punat. Izrada dokumenata naručena je dana 21. srpnja 2016. godine s Vatrogasnom zajednicom Primorsko goranske županije. Završetak izrade navedenih dokumenata očekuje se početkom 2017. godine.

III. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2016. godine. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

IV. VATROGASTVO

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2016. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2016. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

V. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat nije još donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat. Do donošenja navedene Odluke, primjenjuje se Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 5/2016). Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat i stavljanje van snage spomenute Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat planira se na prvom Općinskom vijeću u 2017. godini.

Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacija opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima. Tijekom turističke sezone djelovala je turistička ambulanta temeljem ugovora između Općine Punat i Doma zdravlja.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je dobrovoljno darivanje krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći. Također je HCK sudjelovao u organiziranju tečajeva osposobljavanja spasioca na vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodjeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Ekocijan d.o.o. Zagreb obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor ističe 31. prosinca 2016. godine te je u pripremi novi postupak prikupljanja ponuda za dodjelu poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka

Općina Punat doznačila je u 2016. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Srećom, na području Općine Punat nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.

VI. OSTALO

Općina Punat zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave, a u suradnji s Policijskom postajom Krk financirala je smještaj i prehranu policajaca tijekom turističke sezone.

Članak 2.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2016. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-7

U Puntu, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr