SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

78.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14 i 36/15») i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 04/15 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. g. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. («Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 13/16 i 27/16), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»K 20151 - CESTE 3.547.447,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . 3.547.447,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: nastavak ceste CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste), cestu GG i HH (Spojna cesta Kastavske ceste i Popovićevog puta), nerazvrstanu mjesnu cestu E-E uključujući javno- prometnu površinu oznake U-E (Cesta poveznica stubišta Mate Balote s cestom Dalmatinskih brigada uz lokaciju budućeg trgovačkog centra u Matuljima), Put Rubeševo, cestu unutar radne zone UPU-9 Jušići, cestu oznaka B- B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Permani K12 (UPU-24), cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), nerazvrstane ceste u Frančićima, nerazvrstane ceste do groblja u Zvonećima, nerazvrstane ceste unutar stambene zone Mihotići - dio (NA113) (UPU 2), dviju dionica nerazvrstane ceste Put Luskino oznake SU5 prema Urbanističkom planu uređenja Matulji (Službene novine PGŽ 02/05), pristupne prometnice oznake F-F (spoj ulice 43. Istarske divizije i ulice Milana Frlana), rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ID77 (Odvojak) i ID78 (Stara pošta), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, novo planirane spojne ceste Šmogorske i Kastavske ceste, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima, te izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud.

Unutar predviđenih sredstava za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, iznos od 1,2 mil. kn odnosi se na evidentiranje vrijednosti materijala stečenog ugovorom o darovanju od strane Vlade RH koje mora biti iskazano i na prihodovnoj strani proračuna, a dobiven je za potrebe izgradnje pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud.

K 201511 -CESTA C-O, D-O i F-E-D-F u RZ-2 1.850.000,00 kn

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O i F-E-D-F«
U »RZ-2«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nastavak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima.

K 20153 - CENTAR MATULJA 1.031.134,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . 1.031.134,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te izvođenje radova na uređenju centra Matulja.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 235.277,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . 235.277,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije, te za izgradnju nogostupa u Frlanskoj ulici i u ulici Dalmatinskih brigada u Matuljima, te nogostupa u Jurdanima i Mučićima.

Izgradnja pojedinog nogostupa ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 1.633.063,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . .190.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji, a odnose se na izradu evidencije nerazvrstanih cesta te oborinske odvodnje koja je predmetom održavanja Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Veli Brgud, Šapjane, Rupa i Brdce.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . 1.063.063,00 kn

Sredstva su predviđena za dovršetak uređenja groblja Rukavac, te izradu projektne dokumentacije za potrebe proširenja groblja Brešca.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE 195.000,00 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE. . . . . . . . . . . . . . . 195.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju javne rasvjete na budućoj autobusnoj stanici u Božinićima, te na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač). Izgradnja nerazvrstane ceste biti će financirana i izgrađena od strane zainteresiranih investitora, dok će izgradnja javne rasvjete biti financirana od strane Općine Matulji, a sve sukladno ugovoru o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - stambene ulice - kategorija ostale ulice u naselju Matuljii iz travnja 2016. godine. Preostala sredstva utrošiti će se na proširenje i interpolaciju javne rasvjete na širem području Općine Matulji.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 117.384,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA.117.384,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama u Rukavcu i na Vlahovom Bregu.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA 300.000,00 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH I DRŽAVNIH CESTA . . . . . . . . . . .  300.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji, te za prometnu signalizaciju na cesti 43. Istarske divizije (od raskrsnice s državnom cestom D8 do Doma Hangar).

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U RADNIM ZONAMA 1.100.000,00 kn

55.4 - DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU . . .1.100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje pripremnih radova u radnim zonama, potrebnih u svrhu privođenja namieni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji

Članak 3.

2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/11

URBROJ: 2156-04-01-16-2

Matulji, 20.12 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Dr. Mladen Prenc, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51211&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr