SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

54.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine donosi

IZMJENE PLANA MREŽE
dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/13) mijenja se u članku 2. stavak 1. koji sada glasi:

»Poslovni prostor izgrađen je u Novom Vinodolskom, Lokvica 4, na k.č.br. 3647/1, z.k.ul. 4932 k.o. Novi.«

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. i 2. mijenja se i sada glasi:

»Dječji vrtić Fijolica može primiti 6 odgojnih skupina sa maksimalno 99 djece.

Dječji vrtić Fijolica provodi redovite predškolske i ostale programe prema potrebama roditelja koji su verificirani pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za djecu starosti od 1 godine do polaska u osnovnu školu, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br.: 63/08, 90/10).«

Članak 3.

Člank 4. Plana mijenja se i sada glasi:

»Temeljno polazište svih programa rada Dječjih vrtića Fijolica čini Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Zagreb, 2016. godina), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08 i 90/10) i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 117/07 i 94/13).

Rad Dječjeg vrtića Fijolica provodi se prema Godišnjem planu i programu rada Vrtića.«

Članak 4.

Izmjene Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/13-01/6

Ur.broj:2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr