SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradamaNarodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 21. Statuta Grada Novog VinodolskogSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine.

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operatera u ukupnom iznosu od 7.787.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 1.401.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - F.

Planirani rashod iz članka 3., točke G. ovog Programa isfinancirat će se iz naknada za zadržavanja nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Duplja financirat će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz EU fondova.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2017. godine.

KLASA: 363-02/16-01/44

URBROJ: 2107/02-04-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr