SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

43.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 30. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijelo je

PROGRAM GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA PROSTOROM I ZAŠTITE KULTURNE
I SAKRALNE BAŠTINE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarstva, gospodarenja prostorom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje projekata u poljoprivredi i turizmu, zatim poticanje razvoja poduzetništva kroz sufinanciranje Poduzetničkog centra i udruženja obtrtnika te subvencioniranje kamata poduzetnicima na odobrene kredite, izrada prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se razvojem turističke ponude na području Grada, otvaranjem odnosno izgradnjom novih objekata za razne djelatnosti, a naročito sa naglaskom na proizvodne djelatnosti koja će doprinijeti novim zapošljavanjima na području Grada.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 5.711.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za III. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se i sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 800.000,00 kn.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na osam programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje sa voditeljem Odsjeka.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:400-06/16-60/11

URBROJ: 2107/02-01-16-8

Novi Vinodolski, 13. prosinac 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr