SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

36.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinski načelnik Općine Baška, 29. studenoga 2016. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2017. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2017. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2017. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene one u režimu koncesije.

Prije početka primjene ovoga Plana isti mora potvrditi nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2017. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

IZVORI SREDSTAVA

1. naknada za koncesijska odobrenja 1,710.000,00

2. naknada za uporabu pom. dobra 55.000,00

UKUPNO: 1,765.000,00

AKTIVNOSTI potrebna sredstva

1. geodet. monitoring obalnog područja 30.000,00

2. održavanje i čišćenje plaža 138.692,00

3. dohranjivanje Vele plaže 100.000,00

4. uređenje obalnog dijela naselja Baška 1,496.308,00

UKUPNO: 1,765.000,00

III.

Općinsko vijeće Općine Baška imenovalo je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i odredbama ovoga Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja zaprimljene nakon potvrđivanja istoga od nadležnog tijela Primorsko-goranske županije.

U slučaju bilo kakvih nedoumica koje se pojave u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u odnosu na ovaj Plan, prvenstveno onih u svezi s preciziranjem površina mikrolokacija navedenih u Planu, tumačenja i naputke daje donositelj Plana - Općinski načelnik.

Ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prednost pri rješavanju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Koncesijska odobrenja daju se, u pravilu, na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine.

Iznimno, ako se odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom za turistički razred »A«.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 300,00 kn po zahtjevu.

Preduvjet izdavanja koncesijskog odobrenja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja može ukinuti, odnosno poništiti izdano koncesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja, ili protivno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i ovoga Plana.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

* Vela plaža dijeli se na 8 segmenata i to:

1.segment - od »kuće Barbalić« do zida ispod objekta »Adria« (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

2.segment - od zida ispod objekta »Adria« do Male rike (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

3.segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (dio k.č. br. 4090 k.o. Baška - nova)

4.segment - od ograde AC Zablaće do zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

5.segment - od zamišljene linije cca 19 m istočno od rivice kanalizacije do zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

6.segment - od zamišljene linije cca 30 m zapadno od rivice kanalizacije do Vele rike (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

7.segment - od Vele rike do betonske kabine za presvlačenje - podmorskog ispusta kanalizacije (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova),

8.segment - od betonske kabine za presvlačenje (podmorski ispust kanalizacije) do kraja plaže u Zaroku (dio k.č. br. 4089 k.o. Baška - nova).

Sastavni dio ovoga Plana je grafički prikaz segmenata Vele plaže.

V.

U slučaju odustajanja korisnika ili ukidanja, odnosno poništavanja izdanih koncesijskih odobrenja zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na način i u svrhu utvrđenima ovim Planom.

VI.

Za isplovljavanje i uplovljavanje manjih, prenosivih plovila, u vlasništvu gostiju AC »Zablaće«, koji nemaju osigurani vez, utvrđuje se nužnost uređenja koridora, označenog plutačama, od Vele plaže do psihološke linije, širine najmanje 3 m, na približnoj mikrolokaciji zapadnog ulaza/izlaza na plažu u/iz AC »Zablaće«.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom ishođenja potvrde iz točke I. stavak 2., a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-03/16-01/16

URBROJ: 2142-03-02/1-16-1

Baška, 29. studenoga 2016.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr