SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

73.

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnostiNarodne novine« broj 85/15), članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) te članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko- goranske županije«, broj 26/09, 38/09,8/13,17/14,29/14,4/ 15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. 11. 2016. godine, donosi

 

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljstvu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, razlozi za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, ovlaštenja Općinskog načelnika Općine Matulji u svezi donošenja rješenja o ranijem završetku radnog vremena od radnog vremena propisanog ovom Odlukom za pojedine ugostiteljske objekte, donošenja rješenja o određivanju drugačijeg radnog vremena radi organiziranja prigodnih proslava i određivanja drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih i kulturnih događanja i slično, na području Općine Matulji.

Članak 2.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima određuje se na sljedeći način.

Ugostiteljski objekti iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i »Ostali ugostiteljski objekti za smještaj« obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

-iz skupina »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekti brze prehrane - fast food), i »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica), od 06.00 do 02.00 sata,

-iz skupine »Barovi« (noćni klub, noćni bar i disco club) koji ispunjavaju uvjete za rad noću od 21.00 do 6.00 sati,

-iz skupine catering objekti (pripremnica obroka-catering) od 06.00 do 02.00 sata,

-iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima) od 08.00 do 02.00 sata.

Članak 3.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom (terasama) ugostiteljskih objekata iz članka 2. ove Odluke koji ispunjavaju minimalne uvjete za usluživanje na otvorenom propisane Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine« broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/ 13, 150/14 i 85/15), može biti do 02.00 sata.

Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja te izvođenje glazbe na prostorima iz stavka 1. ovog članka dopuštena je do 24.00 sati.

Članak 4.

Dopuštena razina buke iz članka 2. i 3. ove Odluke u zatvorenim i otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Članak 5.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 3. alineje 1. i 2., ove Odluke rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za 2 sata ako se na temelju prijava turističke inspekcije, sanitarne inspekcije ili policijske postaje utvrdi da su u proteklih 12 mjeseci počinili 3 prekršaja prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja dopuštenih granica buke ili remećenja javnog reda i mira.

Skraćenje radnog vremena može se odrediti kalendarski ili do ispunjenja uvjeta.

Članak 6.

Općinski načelnik može, na zahtjev ugostitelja, za određeni ugostiteljski objekt rješenjem odobriti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Članak 7.

Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. ove Odluke za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

Članak 8.

Ugostitelj je dužan na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena.

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode turistički i sanitarni inspektori, te komunalni redari, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvuSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/07 i 49/09).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/12

URBROJ:2156-04-01-15-1

Matulji, 24.11.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr