SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

66.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/0, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. studenog. god., donosi

 

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017. GODINU

 

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2017. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana:

a/ Opći prihodi i primici. . . . . . . . . . . . . . 1.714.500,00 kn

b/Prihodi od komunalne naknade i naknade za deponij. . . . . . . . . . . . . . . . 3.820.000,00 kn

c/ Vlastiti prihodi 50.000,00 kn

d/ Donacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500,00 kn

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600.000,00 kn

Članak 2.

2014 - TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A 201401 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 90.000,00 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju će utvrditi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

A 201402 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 500.000,00 kn

Obuhvaća ručno pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija te akciju odvoza krupnog otpada.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizaciji u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Ručnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 15.255 m2, strojnim čišćenjem obuhvaćene su površine od ukupno 25.627 m2, dok su strojnim i ručnim čišćenjem obuhvaćene površine od ukupno 25.761 m2, što sveukupno čini površinu od 66.643 m2. Intenzitet i način čišćenja pojedinih površina svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije.

U 2017. godini pranje ulica odvijati će se jednom mjesečno od lipnja do rujna mjeseca i to na slijedećim ulicama: Vladimira Nazora (»Štacion«), Šmogorska cesta do željezničke pruge, Kastavska cesta do željezničkog mosta, Kvarnerska cesta (do Tunelske ceste), Trg M. Tita, Šetalište D. Gervaisa do škole, 43. Istarske divizije do Doma Hangar, Milana Frlana, Dalmatinskih brigada do »starog vrtića«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta uz državnu cestu od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Usluga podrazumijeva preuzimanje otpada dva puta tjedno, te odvoz i deponiranje na deponij.

Održavanje čistoće autobusnih čekaonica obuhvaća pometanje i čišćenje, pražnjenje košarica, odnosno čišćenje zidova ili zidnih obloga. Radnja obuhvaća dolazak na udaljenu lokaciju, rad radnika i korištenje pomoćnih sredstava za čišćenje te sredstva za pranje i neutralizaciju neugodnih mirisa kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Planom čišćenja i pranja čekaonica na području Općine Matulji predviđeno je čišćenje dva puta mjesečno za petnaest (15) čekaonica na području Matulja, Mihotići, Bregi, Anjeli, Rukavca, Mihelića, Jušića, Permani i Brešca, dok je za dvanaest (12) čekaonica na području Jurdani, Velog Brguda, Zaluki, Zvoneća, Perke, Žejana, Velih Muna, Rupe, Šapjana, Pasjaka, Brdca i Lipe predviđeno jednom mjesečno.

Godišnjim programom čišćenja obuhvaćene su i površine nakon organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu Matulji, a prvenstveno se odnose na Zvončarsku smotru, Matuljski dani, te Božićni sajam.

Uklanjanje smeća i olupina iz divljih deponija vrši se prema prioritetima.

Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava organiziran je na području cijele Općine Matulji i to kroz čitavu godinu. 300 baja za krupni otpad od 5 m3 postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A 201403 - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 95.000,00 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE -

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00 kn

Sukladno Odluci o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/03) u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodi se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Primorsko-goranske županije kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE . . . 52.000,00 kn

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava.

A 201404 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.645.000,00 kn

47.- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000,00 kn

Pod održavanjem zelenih površina (parkova, travnjaka, drvoreda...) podrazumijeva se čišćenje, košnja i skupljanje trave i smeća sa zelenih površina, obnova ugaženih travnjaka, održavanje i orezivanje drveća, grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka.

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2016. godini, te površine u Jankovićevom dolcu koje su tijekom 2016. godine bile predmetom investicijskog održavanja u Programu upravljanja imovinom. U 2017. godini postaju predmetom redovnog održavanja, pa sveukupna površina iznosi cca 34.000 m2.

47.1. -OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA . . . . . . . . 100.000,00 kn

Sječa suhih i teško oštećenih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) koja predstavljaju opasnost za pješake i promet vršiti će se u okviru raspoloživih sredstava, te pojačano na dijelu oko stupova javne rasvjete.

Redovni program obuhvaća održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste, nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na deponij.

48. -ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

U 2017. godini predviđeno je održavanje javnih površina, popravak javnih pješačkih puteva i stepeništa prema potrebi, dok se istim sredstvima planiraju kroz pojačano održavanje urediti javne površine na područjima mjesnih odbora Šapjane, Brgud Rupa, Bregi i Jušići.

48.1. - DEKORACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 kn

Predviđene su novogodišnja i »pusna« dekoracija. Novogodišnja dekoracija obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

48.3. -ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

Predviđeni su eventualni manji popravci i sanacije na devetnaest (19) javnih cisterna s područja Općine Matulji, evidentiranih prema »Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija« za područje Liburnije, izrađenog po Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije od srpnja 2006. godine, te usklađenog 2011. godine.

Cisterne se nalaze na području Biškupa, Brdca, Brešca, Velog Brguda, Malog Brguda, Gašpara, Lipe, Rukavca, Kućeli, Ružići, Sušnji, Šapjana, Škrapne, Malih Muna, Zvoneća, Žejana, te dviju u Velim Munama.

S naslova ove pozicije izvesti će se i radovi na uređenju cisterne u Velom Brgudu.

48.4.-POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 20.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje oštećenih parkovnih klupa, oglasnih tabli i košarica. Predviđeno je njihovo bojenje i sanacija, te drugi poslovi potrebni za njihovo stanje funkcionalnosti po nalogu Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji.

48.5. - HITNE INTERVENCIJE. . . . . . . 100.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

Sredstva su predviđena i za uklanjanje ruševina zgrada sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« br. 153/13) temeljem kojeg upravno tijelo JLS-a provodi inspekcijski nadzor.

48.6. -TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na održavanje funkcionalne ispravnosti postojećih dječjih igrališta na području Općine Matulji, te nogometnog igrališta u Munama.

A 201405 - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 2.010.000,00 kn

46. -ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA . . . . . . . . . . . . 1.710.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje 104,07 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2017. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba u ukupnom iznosu od 1.710.000,00 kn.

Na redovno održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 840.000,00 kn, a obuhvaća sljedeće radove:

-Opće održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta - otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, kao i pometanje od rizle (oko 240.000 m2)

-Održavanje asfaltnog kolnika i nogostupa - zatvaranja udarnih jama hladnom masom (3 tone) i krpanje asfalta toplom masom (60 tona) što iznosi oko 400 m2 sanacije.

-Održavanje makadamskog kolnika - planiran je dovoz i ugradnja 300 m3 materijala (jalovine)

-Održavanja bankina - predviđeno je održavanje 15.000 m2.

-Održavanja usjeka i nasipa - predviđeno je uklanjanje osulina i nanosa u količini od 4 m3.

-Održavanje objekata za odvodnju - predviđeno je čišćenje jaraka i rigola u dužini od 420 m i propusta i taložnica 20 m3.

-Održavanje zaštitnog pojasa nerazvrstanih cesta (Košnja trave - 100.000 m2; Orezivanje grmlja i drveća - 60.000 m2)

-Održavanje potpornih i obložnih zidova - Obuhvaća održavanje 20 m3 betonskih zidova, 8 m3 kamenih zidova, 120 m2 oplate i 15 m3 temelja potpornih zidova.

Na pojačano održavanje, odnosno sanaciju potpornih zidova dionice nerazvrstane ceste Lisina-Zdemer-Jušići odnosi se 150.000,00 kn.

Na održavanje opreme cesta odnosi se 70.000,00 kn, a obuhvaćaju radove na ličenju stupova prometnih znakova, stupića i zaštitnih ograda, dok je dio sredstva namijenjen za postavu ograda i elastičnih odbojnika.

Na održavanje vertikalne prometne signalizacije odnosi se 60.000,00 kn. Dio sredstava utrošiti će se na popravak postojećih znakova, a dio na nabavu novih zamjenskih znakova i ogledala.

Na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se 440.000,00 kn, a njihova realizacija u cijelosti će ovisiti o vremenskim uvjetima.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama u iznosu od 100.000,00 kn.

Prioritet u obnovi horizontalne prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama. Obnavlja se 250 m2 pješačkih prijelaza, 1.600 m crta na kolniku, 500 m2 »stop« crta, 100 kom parking, 60 m2 otoka, 15 kom BUS stajališta, 700 komada slova (stop, škola i bus), te ostalih oznaka na kolniku (raznih strelica, križeva).

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju za potrebe pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta (20.000,00 kn), te naknadu za uređenja voda Hrvatskih vodama (30.000,00 kn).

46.1. - ODRŽAVANJE BUS STANICA 20.000,00 kn

U 2017. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS ugibališta i čekaonica (27 kom) na području Općine Matulji u dosadašnjem obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Općine), za što su potrebna ista sredstva kao i u 2016. godini.

46.2. -HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacija prometa i sl.).

46.3. -ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000,00 kn

U 2017. g. planira se asfaltiranje manjih dionica nerazvrstanih cesta na području mjesnih odbora Rupa, Pužev komun, Bregi, Šmogori-Radetići, te Kućeli.

A 201406 - ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 80.000,00 kn

51.- UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno održavanje groblja i spomenika prije praznika. Održavanje obuhvaća uređenje spomenika palim borcima i spomenika borcima Domovinskog rata, po potrebi prije dana antifašističke borbe i dana mrtvih. U 2017. godini se planira pojačano održavanje spomenika poginulim borcima NOR-a i spomen kosturnice u Pasjaku, te spomenika poginulim borcima u N.O.B. na groblju Rukavac zbog njihove dotrajalosti.

51.1. - USLUGA PRODAJA GROBNICA 50.000,00 kn

Ovim je sredstvima predviđeno podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima, dijela groblja u Rukavcu, te dijela groblja u Brešcima po završetku njegove izgradnje, a koja je predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Prodaju grobnica u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o..

A 201407 - JAVNA RASVJETA 1.180.000,00 kn

43. - JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) 960.000,00 kn

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, kojeg čine ukupno 2.471 kom rasvjetnih tijela.

52.- JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE) . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

Iznos od 220.000,00 kn planiran je za godišnji ugovor održavanja koji uključuje zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova.

Članak 3.

Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/7

URBROJ: 2156-04-01-16-19

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr