SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA PUNAT

52.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), a u vezi s člankom 45. stavkom 10. točkom f Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine donosi

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na
dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka

Članak 1.

Sporazumom o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka KLASA:342-01/15- 01/1, URBROJ:538-06-2-1/027-16-78 od 21. listopada 2016. godine sklopljenim između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i jedinica lokalne samouprave na području otoka Krka utvrđeno je da će se dio sredstava poreza na dohodak koristiti za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka navedenih u Sporazumu.

Članak 2.

Odobrava se korištenje sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka za financiranje kapitalnog projekta »Rekonstrukcija Osnovne škole u Puntu s dogradnjom školske sportske dvorane«.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.371.114,24 kn bez PDV-a, odnosno 20.463.892,80 kn s PDV-om.

Sredstva za financiranje kapitalnog projekta iz točke 1. osigurat će se sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane KLASA:030-02/15-01/19, URBROJ: 2142-02-02/1- 16-80 u omjeru 40% Županija odnosno 8.185.557,12 kn s PDV-om i 60% Općina Punat odnosno 12.278.335,68 kn s PDV-om.

Članak 3.

Za realizaciju kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke u 2016., 2017. i 2018. godini Općina Punat koristiti će sredstva ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Punat u iznosu od 4.000.000,00 kn, a preostali iznos osigurat će iz vlastitih sredstava.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje ugovora o sufinanciranju s nadležnim Ministarstvom u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/6

URBROJ:2142-02-01-16-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr