SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA BAŠKA

29.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvuNarodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini »Službene novine Primorsko-goranske županije broj 38/15), članak 2. mijenja se glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 4.939.216,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

·         Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.715.428,00 kuna,

·         Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 993.456,00 kuna,

·         Opći prihodi i primici u iznosu od 22.954,00 kuna,

·         Preneseni višak 484.000,00 kuna,

·         Ekološka pristojba u iznosu od 1.178.937,00 kuna,

·         Boravišna pristojba u iznosu od 493.941,00 kuna,

·         Pomoći proračunu u iznosu od 50.500,00 kuna.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1.ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda, odvodnja atmosferskih voda)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2.ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC-a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice,
nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

6.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE ( upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete)

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/6

URBROJ: 2142-03-01-16-13

Baška, 24. studenoga 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr