SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

59.

Na temelju odredbe članka 86. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ broj 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na svojoj sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČAVLE

UVODNE ODREDBE

Članak 1

Donosi se odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/13, 38/13, 10/15 i 12/ 16) (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana u ime Općine Čavle je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

Stručni izrađivač Izmjena i dopuna Plana je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2

Izmjene i dopune Plana se izrađuju i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

RAZLOZI IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3

Razlog izrade izmjene i dopune plana je razmatranje potrebe nadopune lokacijskih uvjeta u građevinskom području naselja Općine Čavle i to za:

- gradnju i rekonstrukciju pomoćnih građevina na građevnoj čestici stambene ili stambeno-poslovne namjene te uvjeta za jednostavne građevine;

- usklađivanje visine kod svih vrsta gradnje građevina pojedine namjene u skladu s definicijom visine građevina.

OBUHVAT PLANA

Članak 4

Izmjenom i dopunom Plana obuhvaćena su sva građevinska područja naselja Općine Čavle.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5

Kako bi se poboljšala kvaliteta stanovanja u općini Čavle potrebno je na građevinskim česticama stambene i stambeno-poslovne namjene revidirati uvjete za gradnju i rekonstrukciju i to u dijelu koji se odnosi na neposrednu provedbu Plana na način da se omogući gradnja i rekonstrukcija pomoćnih građevina stambene i stambeno- poslovne namjene

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6

Plan se mijenja sa ciljem jasnijeg i nedvosmislenog utvrđivanja odredbi u dijelu koji se odnosi na građenje i rekonstrukciju pomoćnih građevina na građevnoj čestici stambene ili stambeno-poslovne namjene u građevinskom području naselja Općine Čavle.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOJEG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA

Članak 7

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz svog djelokruga, a za potrebe izrade ovih Izmjena i dopuna Plana su:

4. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

5. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana: 15 dana od pribavljenih zahtjeva tijela iz čl. 8.

- javni uvid: 8 dana

- izrada izvješća o javnoj raspravi: 8 dana od okončanja javne rasprave

- izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana: 8 dana

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 9

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-14

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr