SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

58.

Na temelju odredbe članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 13/14 i 20/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, dana 27. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog
doprinosa

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 9., Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/14 i 20/14), investitor Općina Čavle, Čavja 31, 51 219 Čavle, u potpunosti se oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa, za zgradu - rekonstrukcija zgrade javne namjene - Osnovna škola Čavle, za koju je izdana Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361- 03/16-06/96, URBROJ: 2170/1-03-01/7-16-4 u Rijeci, 9. kolovoza 2016.g., na k.č.br. 6062, k.o. Cernik-Čavle, za obujam od 7.593,03 m3.

Članak 2.

Sukladno članku 5. stavku 1. i članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle visina komunalnog doprinosa za predmetnu građevinu iznosi 303.721,20 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-12

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, 20/14, 26/14 i 27/15) i članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 13/14 i 20/14).

Člankom 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle propisano je da Općinsko vijeće može osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava, koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Čavle, kao i investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, te investitore koji grade objekte od interesa za Općinu Čavle.

Rješenjem, Klasa: UP/I-363-03/16-04/171, Ur. broj: 2170- 03-16-01-02 od 18. listopada 2016. godine utvrđena je investitoru Općini Čavle, obveza plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade javne namjene - Osnovna škola Čavle, za koju je izdana Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/16-06/96, URBROJ: 2170/1-03-01/7- 16-4 u Rijeci, 9. kolovoza 2016.g., na k.č.br. 6062, k.o. Cernik-Čavle, za obujam od 7.593,03 m3.

S obzirom da je rekonstrukcija, odnosno dogradnja Osnovne škole Čavle od osobitog interesa za mještane Općine Čavle, predlaže se da se Općina Čavle u potpunosti oslobodi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u utvrđenom novčanom iznosu od 303.721,20 kuna.

Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade javne namjene - Osnovna škola Čavle.

Općinski načelnik


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr