SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

57.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
O STJECANJU NEKRETNINA

Članak 1.

Osnovna škola Čavle, Čavja 47, OIB: 85168360573, vlasnik je nekretnina označenih kao: k.č.br.: 5828, oranica, površine 442 čhv, k.č.br. 5829, oranica, površine 115 čhv, k.č.br. 5830, livada, površine 290 čhv, k.č.br. 5831, oranica, površine 131 čhv, sve upisane u z.k.ul. 2287, K.O. Cernik - Čavle.

Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji predmetne nekretnine nalaze se u javnoj i društvenoj namjeni.

Na predmetnim nekretninama predviđena je dogradnja Osnovne škole, te je Odlukom Školskog odbora Osnovne škole Čavle od 8. srpnja 2016. godine, KLASA: 003-06/ 16-01/07, URBROJ: 2170/03-55-05-16-03, i Odlukom Župana Primorsko-goranske županije od 12. rujna 2016. godine, KLASA: 022-04/16-01/33, URBROJ: 2170/1- 01901/5-16-14, donesena Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čavle za prijenos prava vlasništva u korist Općine Čavle, bez naknade, a radi dogradnje osnovne škole.

Članak 2.

Temeljem Procjene tržišne vrijednosti nekretnina od 6. srpnja 2016. godine, izrađene po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Nevenu Čačiću, tvrtke Advanced Development Consulting d.o.o., Rijeka, procijenjena vrijednost predmetnih nekretnina je:

- nekretnine označene sa k.č.br. 5828, oranica, površine 442 čhv iznosi 388.235,82 Kn,

- nekretnine označene sa k.č.br. 5829, oranica, površine 115 čhv, iznosi 71.493,66 kn,

- nekretnine označene sa k.č.br. 5830, livada, površine 290 čhv, iznosi 281.410,20 kn,

- nekretnine označene sa k.č.br. 5831, oranica, površine 131 čhv, iznosi 96.042,56 kn, što ukupno iznosi 837.182,24 kn.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade sa Osnovnom školom Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-13

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr