SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
OPĆINA ČAVLE

56.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15) i članaka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. g. donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
Općine Čavle

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Čavle - Rekonstrukcije zgrade javne namjene - Osnovne škole Čavle u iznosu od 11.798.750,00 kuna (slovima: jedanaestmilionasedamstodevedesetiosamtisućasedamstotinaipedesetkuna).

Članak 2.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje, kako slijedi:

Općina Čavle i Primorsko-goranska županija sufinancirat će troškove realizacije projekta u omjeru:

50 % Općina - 50 % Županija.

Članak 3.

Općina Čavle i Primorsko-goranska županija će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Sporazuma iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/08

URBROJ:2170-03-16-01-10

Čavle, 27. listopada 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr