SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« br. 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU
o izradi
Urbanističkog plana uređenja novog groblja
Novi Vinodolski (UPUG5)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5) (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaNarodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi za donošenje Plana su nedostatak grobnih mjesta na području postojećeg groblja u naselju Novi Vinodolski te time potreba detaljne razrade lokacije novog groblja sa razradom uvjeta gradnje građevina , vrstom i brojem grobnih mjesta i ostalih uvjeta propisanih Zakonom o grobljima (N.N.19/98 i 50/12) i Pravilnikom o grobljima (N.N.99/02).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata Plana određeno je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06, 23/10, 36/10-ispravak, 01/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14 i 41/15).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski stvorili su se osnovni uvjeti za donošenja ovog Plana odnosno propisivanja uvjeta gradnje novog groblja u Novom Vinodolskom. Lokacija novog groblja nalazi se izvan naselja Novi Vinodolski i obuhvaća oko 3,50 ha zemljišta koje je dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske i dijelom u vlasništvu fizičkih osoba. Kvaliteta zemljišta na području obuhvata Plana ocijenjena je kao izuzetno povoljna za određivanje novog groblja .

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je potrebno omogućiti hitnu realizaciju gradnje novog groblja iz razloga nedostatka grobnih mjesta na postojećem groblju u naselju Novi Vinodolski.

Programska polazišta i ciljevi Plana moraju u cijelosti udovoljiti sve uvjete propisane Zakonom o grobljima i Pravilnikom o grobljima.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenjaNarodne novine« br. 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb

-Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska - Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, Zagreb

-Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, Zagreb

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, Zagreb,

-Hrvatske vode d.o.o.-VGO Rijeka, Đ.Šporera 3, Rijeka.

-Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. - Rijeka, Nikole Tesle 9, Rijeka,

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9,Rijeka,

-KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

-HEP DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

-II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

-III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

-IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

-V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

-VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Izrada Plana financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Novi Vinodolski.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Javna rasprava o prijedlogu Plana provodit će se u trajanju od trideset (30)dana.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/16-20/8

URBROJ: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 27. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr