SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

81.

Na temelju čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini pod oznakom k.č.br. 1472/2 zk.ul. 1245 k.o. Mali Lošinj - grad, katastarske površine 2 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već dio zgrade sagrađene na k.č.br. 1488 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj k.č.br. 1472/2, upisana u zk.ul. 1245 k.o. Mali Lošinj - grad, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Grad Mali Lošinj će nakon provedbe ove Odluke urediti svoje imovinsko-pravne odnose prodajom iste nekretnine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-01/16-01/149

Ur.br. 2213/01-01-16-5

Mali Lošinj, 03. studneog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr