SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

62.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14) i čl. 32. Statuta Grada Malog LošinjaSl.N. PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - puta u dijelovima i u cjelini katastarske čestice ležeće u k.o. Ćunski kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

sve kako je prikazano na ovom »Popisu katastarskih čestica upisanih kao javno dobro« izrađenom od ovlaštenog ing. geodezije Igora Mršića, dipl.ing.geod. od srpnja 2016. godine, i sukladno Lokacijskoj dozvoli klasa UP/I- 350-05/12-01/243, urbroj 531-05-13-19 od 19.07.2013. god., pravomoćnoj 04.02.2016. god., iz razloga što će predmetne čestice ući u zahvat proširenja uzletno - sletne staze Zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Prijavnog lista koji je izrađen sukladno Lokacijskoj dozvoli iz čl. 1. ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na nekretninama koje dobivaju nove oznake, a navedene su u tablici »KATASTARSKE ČESTICE - DIJELOVI«, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na nekretninama koje su navedene u tablici »KATASTARSKE ČESTICE - CJELINA«, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

Grad Mali Lošinj i tvrtka Zračno Pristanište Mali Lošinj d.o.o. će urediti svoje imovinsko-pravne odnose na svim predmetnim česticama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 943-01/16-01/02

Ur.br. 2213/01-01-16-5

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr