SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

58.

Na temelju članka 51. Zakona onajmu stana (»Narodne novine« br. 9196, 48/98, 66/98, 22/06) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju gradskih stanova
i stambenih prostora u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/12 i 8/13), članak 9. mijenja se i glasi:

»Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelj zahtjeva dobiva slijedeći broj bodova:

1.samac - 10 bodova,

2.svaki daljnji punoljetni član obiteljskog
domaćinstva - 5 bodova,

3.svaki daljnji maloljetni član obiteljskog
domaćinstva - 15 bodova.«

Članak 2.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i sada glasi: »Lista reda prvenstva utvrđuje se na rok od 5 godina«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. dodaje se točka 7. koja glasi: »obiteljima sa prebivalištem na području Grada Malog Lošinja koje broje 2 ili više djece, može se ponuditi u najam raspoloživ stan na području malih mjesta i otoka (Mali Lošinj i Veli Lošinj se izuzimaju), a sve radi poboljšanja demografske slike malih mjesta i otoka«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Dodaje se novi članak 34.a. koji glasi: »Rok važenja trenutno važeće Liste reda prvenstva za dodjelu gradskih stanova u najam za period od 2013. do 2016. godine, KLASA: 370-01/12-01/41, URBROJ: 2213/01-03-13 od 08. svibnja 2013. godine, produžuje na razdoblje od naredne 2 godine.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Služebnim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 371-01/16-01/18

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr