SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
15

13.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2005. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/04), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2., u kunama, kako sljedi:

VRSTA PRIHODA 2005. godina u kn

Preneseni prihod iz 2004. godine 2.044.433,77

Komunalni doprinos 4.106.566,23

Kreditno zaduženje 5.670.000,00

Koncesijska naknada 54.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna 120.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe

i odvodnje 535.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 1.326.240,00

Prirez 573.760,00

UKUPNO PRIHOD 14.430.000,00

Članak 2.

Glava III. Programa - RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama B. i C. na način da sada, izraženo u kunama glasi:

B. NERAZVRSTANE CESTE

2005.
godina

Rekonstrukcija dijela ulice Osap u duljini od cca 150m'

450.000,00

 

Rekonstrukcija dijela Povilske ulice u Grabrovoj (cca 100m')

100.000,00

 

Sanacija ceste u ulici Krminska (cca 240')

400.000,00

 

Rekonstrukcija ceste u ulici sv. Jakov u Smokvici (270m')

135.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju dijela ceste u ulici Zatrep (cca 450m)'

1.500.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za odabir stručnog nadzora gradnje infrastrukture ulice Zatrep

37.000,00

 

Sanacija dijela ulice naselja Sibinj

110.000,00

 

Sanacija dijela ulice naselja G. Zagon - Plužnice

100.000,00

 

Gradnja ceste u ulici Sopot (400m')

1.300.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

41.000,00

 

Glavni projekt po DPU Obala P. Krešimira IV

190.000,00

 

Probijanje dijela ceste po DPU Obala P. Krešimira IV (cca 450m')

700.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

33.000,00

 

Projektna dokumentacija cesta naselja Dugno u Povilama

150.000,00

 

Projektiranje križanja ulica u Povilama (19.dal. divizije)

130.000,00

 

UKUPNO:

5.376.000,00

C. JAVNA RASVJETA

2005.
godina:

Gradnja dijela javne rasvjete uz Ž.C. 5064

720.000,00

 

Nadzor nad gradnjom javne rasvjete uz Ž.C. 5064

16.000,00

 

Sanacija Javne rasvjete Velebitske ulice u Klenovici

190.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnja dijela javne rasvjete ulice Zatrep (cca 310m)'

180.000,00

 

Sanacija javne rasvjete Zagonjske ulice u N. Vinodolskom

110.000,00

 

Projektiranje javne rasvjete naselja Dugno u Povilama

70.000,00

 

Gradnja javne rasvjete Gaj-Miletići (cca1000 m)'

520.000,00

 

Gradnja javne rasvjete ulice Sopot (cca 540 m)'

290.000,00

 

UKUPNO:

2.096.000,00

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2005. godinu (A+B+C+D+E+F+G) mijenja se sa iznosa 13.890.000,00 na iznos 14.430.000,00kn.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i sada glasi:

»Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. i E isfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa i kreditnog zaduženja u iznosu od 3.350.000,00 kn.«

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/23

Ur. broj: 2107/02-01-05-3

Novi Vinodolski, 29. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr