SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 20. Subota, 6. kolovoza 2016.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji-20a 1..6

48.a

Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine« br. 74/14), na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Predsjednik zajednice sportskih udruga Općine Matulji dana 6. kolovoza 2016. godine donosi

P R A V I L N I K
o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupakaza odobravanje financiranja programa, projekata i menifestacija sportskih udruga iz proračuna Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu i korištenje sredstava Zajednice sportskih udruga Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Zejednica)sportskim udrugama s područja općine Matuljičiji su programi, projekti i manifestacijeod interesa za opće dobro na području općine Matulji, a kojima se ispunjavaju ciljevi,prioriteti i mjeredefinirani strateškim i planskim dokumentima Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina)i Zajednice te koji su navedeni i razrađeni u uputama za prijavitelje.

Članak 2.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju (jednogodišnji ili višegodišnji) kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Kontinuitet se temelji na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj bazi,iste vremenske dinamike pri čemu su moguća manja odstupanja vezana uz praznike, ljetni i zimski odmor i sl.)Mogu biti edukativni,kulturni,sportski,socijalni, zdravstveni,humanitarni i sl.)

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga,odnosno realizirati cilj, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse. Svaki projekt ima pisanu dokumentaciju(ciljevi,vremenska dinamika,zadaci,evaluacija)te mora biti vidljiv za javnost sa mogućnošću evaluacije.

Manifestacijese mogu definirati kao jednodnevne i višednevne aktivnosti koje provode udruge s ciljem davanja dodatne ponude na području općine Matulji (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i sl.)

Članak 3.

Programi, projekti imanifestacije koji su od interesa za opće dobro na području općine Matuljite doprinose zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva, prioriteta i mjeradefiniranih strateškim i planskim dokumentima Općine i Zajednice, provodit će se u području sportate svih oblika provođenja sportskih aktivnosti kroz Zajednicu sportskih udruga Općine Matulji koja za osigurana sredstava u Proračunu Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Proračun) raspisuje javni natječaj za Udruge u sportu temeljem Zakona o sportu.

Članak 4.

Sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija iz ovoga Pravilnika planiraju se u Proračunu.

II. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA

Članak 5.

Financiranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga provodi se na temelju javnog natječaja.

Bez objavljivanja javnog natječaja, financijska sredstva se izravno dodjeljuju u sljedećim slučajevima:

.kada nepredviđeni događaji obvezuju Zajednicu da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti ili kada je udruga izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

.kada se na prijedlog Upravnog odbora Zajednice sportskih udruga Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Odbor), a temeljem zaključka Predsjednika, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa, projekata i manifestacija udruga.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Zajednica i korisnik financiranja dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 6.

Predsjednik zajednice sportskih udruga Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Predsjednik)utvrđuje i objavljuje godišnji plan raspisivanja javnih natječaja na internetskim stranicama Općine, u roku 30 dana od dana usvajanja Proračuna odnosno stupanja na snagu Proračuna temeljem objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godišnji plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje programa, projekata ili manifestacije,očekivanom broju programa, projekata i manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje kao i druge potrebne podatke.

Članak 7.

Na prijedlog Odbora Predsjednikdonosi odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava Zajednice namijenjenih za financiranje programa, projekata i manifestacijakoje udruge provode u područjusporta.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

.dokumentacija sa obrascima za provedbu javnog natječaja,

.ukupan iznos raspoloživih sredstava,

.najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

.očekivani broj udruga za financiranje u okviru pojedinog javnog natječaja.

Članak 8.

Zajednicaće u javnom natječaju osiguratiorganizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe te vrednovanja rezultata programa, projekata i manifestacijaiz svog djelokruga rada.

III. JAVNI NATJEČAJ

Članak 9.

Tekst javnog natječaja sadrži naročito:

-predmet javnog natječaja,

-vrstu i visinu financijske potpore,

-uvjete za prijavu na javni natječaj,

-sadržaj i način prijave,

-rok i mjesto podnošenja prijave,

-obavijest o tome koji se prijave neće razmatrati,

-način objave rezultata javnog natječaja, te

-obavijest o potpisivanju ugovora o financiranju.

Tekst javnog natječaja po potrebi može sadržavati i drugepodatke.

Članak 10.

Uvjeti za prijavu udruga na javni natječaj utvrđuju se kako slijedi:

1.udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar,

2.udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,

3.program, projekt i manifestacija mora se provoditi na području općine Matuljiosim u iznimnim slučajevima,

4.udruga mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koja je predmet financiranja,

5.udruga mora uredno ispunjavati obveze iz sklopljenih govora o financiranju iz proračuna Općineza prethodnu godinu,

6.udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema Proračunu Općine,

7.da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta,manifestacije ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba),

8.da udruga transparentno vodi financijsko poslovanje,

9.da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti odobrena sredstva iz proračuna Europske Unije, državnog proračuna ili nekog drugog izvora financiranja.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce definirane javnim natječajem i ovim Pravilnikom te uputama za prijavitelje.

Članak 11.

Osim uvjeta utvrđenih u članku 10. ovoga Pravilnika, Zajednica može u javnom natječaju propisati i dodatne uvjete koje treba ispunjavati udruga u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju.

Članak 12.

Natječajna dokumentacija obuhvaća:

1. tekst javnog natječaja,

2. upute za prijavitelje,

3. obrazac s podacima o ponuditeljima,

4. obrazac opisa programa, projekta i manifestacije,

5. obrazac proračuna programa, projekta i manifestacije,

6. izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

7. obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo),

8.odredbu o dostavi financijskg izvješće propisanog natječajem.

Članak 13.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati:

-ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji (obrasci definiranih čl. 12 ovog Pravilnika),

-preslika izvatka iz registra Udruga/Sudski registar,

-preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti,

-preslika ovjerene potvrde nadležnog registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa zakonom (samo za pravne osobe iz sustava sporta),

-obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko se navode partneri - Udruge pripremaju same),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja,

-financijsko izvješće za razdoblje propisano natječajem.

Članak 14.

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj mrežnoj straniciOpćine, a obavijest o objavljenom javnom natječaju može se objaviti u dnevnom tisku ili putem tiskovne konferencije koju organizira Zajednica.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacije otvoren je najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta, programa i manifestacija, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i manifestacija te vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su programi, projekti i manifestacije prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno najkasnije u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa,projekta i manifestacije osim ako se ne radi o javnom natječaju koji se provodi u dvije ili više razina procjene te ako posebnim propisom nisu određeni duži rokovi.

Članak 15.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se na računalu prema uputi navedenoj u javnom natječajui uputama za prijavitelje.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sadržava popunjene obvezne obrasce koji trebaju biti vlastoručno potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa, projekta i manifestacije te ovjerene službenim pečatom udruge kao i ostalu dokumentaciju iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom »Ne otvaraj - za javni natječaj za sportske udruge! »

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine).

IV. TIJELA ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA I RJEŠAVANJE PRIGOVORA U PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

Članak 16.

Zajednica se brine o pripremi i provedbi natječaja a Predsjednik zajednice imenuje Povjerenstvo za ispunjavanje uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine predsjednik i po najmanje dva člana.

V. PROVJERA ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA

Članak 17.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo će pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe,Pravilnika i uputa za prijavitelje.

U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provjerava se:

.jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 10. ovog Pravilnika,

.da li prijava na natječaj sadržava propisane uvjete iz članka 13. ovog Pravilnika,

.je li prijava dostavljena na javni natječaj u zadanome roku,

.je li lokacija provedbe programa, projekta i menifestacije na području Općine Matulji osim u iznimnim slučajevima,

.jesu li ispunjeni svi ostali propisani uvjeti natječaja.

Članak 18.

Povjerenstvo u postupku pregleda i ocjena pristiglih prijava donosi odluku koje se prijave upućuju na stručno ocjenjivanje a koje se odbijaju iz razloga jer ne ispunjavaju propisane uvjetenatječaja, te ju dostavlja Zajednice.

Onim udrugama za koje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja utvrdi da ne zadovoljavaju propisane uvjete javnog natječaja Zajednica ćeuputiti preporučenim putem poštom obavijest s odlukom o rezultatima provjere formalnih uvjeta javnog natječaja i to u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Članak 19.

Udruge iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika imaju pravo izjaviti prigovor koji se podnosi u pisanom obliku Predsjednikui to u roku od osam dana od dana primitka obavijesti s odlukom iz članka 18. stavka 2.ovoga Pravilnika.

O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Odboru roku osam dana od dana primitka prigovora temeljem obrazloženja Povjerenstva.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Odbora,prijava udruge na javni natječaj će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava udruge neće se razmatrati.

VI. OCJENJIVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMA,PROJEKATA,MANIFESTACIJA

Članak 20.

Članovi Povjerenstva obavezni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. Uredbe.

Članak 21.

Zadaća Povjerenstva je obaviti stručno vrednovanje projekata, programa i manifestacijanajkasnije trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave, te prijedlog dostaviti nadležnom tijelu Zajednice radi donošenja odluke o financiranju.

Zajednica je dužno pratiti provedbu i evaluirati rezultate financiranih programa, projekta i manifestacija.

Članak 22.

Nakon donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava provedenog javnog natječaja koju donosi Predsjednik, Zajednicaće na službenim mrežnim stanicama Općine javno objaviti rezultate javnog natječaja koji uključuju podatke o udrugama, programima, projektima i manifestacijama kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Članak 23.

Zajednica će u roku od osam dana od donošenja odluke o rezultatima provedenog javnog natječaja za programe, projekte i manifestacije udruga istu uputiti udrugama s obrazloženjem o razlozima neodobravanja financijskih sredstava iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa, projekta ili aktivnosti.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva provedenog javnog natječaja, nadležno tijelo Zajednice, može na njihov zahtjev, u roku od osam dana od dana primitka odluke iz stavka 1. ovoga članka omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa, projekta imanifestacije.

Članak 24.

Udruge iz članka 23. ovoga Pravilnika imaju pravo izjaviti prigovor koji se podnosi u pisanom obliku Predsjednikui to u roku od osam dana od dana primitka odluke o rezultatima javnog natječaja.

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti samo iz razloga povrede postupka odobravanja financijskih sredstava utvrđenog ovim Pravilnikom.

O prigovoru odlučuje Odbor u roku osam dana od dana primitka prigovora.

VII. UGOVOR O FINANCIRANJU

Članak 25.

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Predsjednik će sklopiti ugovor o financiranju programa, projekata,manifestacija (u daljnjem tekstu: Ugovor) najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Članak 26.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

Općim uvjetima ugovora utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa, projekta ili aktivnosti, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i sl.

Članak 27.

Odbor će u suradnji s korisnicima financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih programa, projekata, manifestacija udruga sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim propisima.

Kroz postupke praćenja, razvijat će se partnerski odnos između Zajednicekao davatelja financijskih sredstava i udruga kao provoditelja programa, projekta ili manifestacija, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta i manifestacijau cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Zajednica će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

Članak 28.

Praćenje provedbe i evaluacija rezultata programa, projekata i manifestacija obavljat će se na dva načina:

-obaveznim vrednovanjem i odobravanjemopisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava,

-vrednovanjem kroz provjeru provedbe projekta terenskom provjerom od Odbora u dogovoru s korisnikom sredstava kao i vrednovanje završnih rezultata projekta, programa i manifestacija.

Članak 29.

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti Zajednici, na propisanim obrascima i u propisanim rokovima, su opisno i financijsko izvješće.

Članak 30.

Uz opisno izvješće iz članka 29. ovoga Pravilnika, dostavljaju se i popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i drugo definirano Uputama za prijavitelje.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili manifestacije financiranih iz sredstava Zajednice,a izdvojeno preostali troškovifinancirani iz drugih izvora.

Korisnik financiranja obvezno dostavlja i dokaze o nastanku troška podmirenog iz sredstava Zajednice(preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 31.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa, projekta i manifestacije, Zajednicaneće odobriti financijska sredstva za programe, projekte i manifestacije koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima (kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike), osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

VIII. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 32.

Odobrena financijska sredstva korisnik financiranja je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekta ili manifestacije utvrđenog proračunom programa, projekta ili manifestacije i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošena ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa, projekta ili manifestacijeutvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Zajednice, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Članak 33.

Prihvatljivi izravni troškovisu troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih predloženih programa projekata i manifestacija a detaljno su propisani uputama za prijavitelje za svako pojedino programsko područje.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve kriterije kako slijedi:

.nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa, projekta ili manifestacija u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do dana odobravanja završnog izvješća.

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta, programa ili manifestacije,

.nužni su za provođenje programa, projekta ili manifestacije i koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni te računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 34.

U skladu s prihvatljivim troškovima iz članka 33. ovoga Pravilnika, prihvatljivim se smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i partnera:

.ljudski resursi (plaće/naknade nositelja/nositeljice, voditelja/voditeljice programa/manifestacije/projekta i ostalih provoditelja programa/manifestacije/projekta);

.troškovi prostora (trošak korištenja sportskog objekta, dvorane, bazena i sl.);

.putovanja (putni troškovi za ostvarivanje programske aktivnost);

.oprema i roba (trenažna sredstva i pomagala - do 10% vrijednosti programa/manifestacije/projekta).

Članak 35.

Osim izravnih troškova, korisniku financiranja se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova koji nisu izravno povezani s provedbom programa, projekta ili manifestacije ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi, a odnose se na sufinanciranje vrijednosti opreme čija visina ne smije premašiti postotak prihvatljivih troškova programa, projekta ili manifestacije propisan uputama za prijavitelje za pojedino područje.

Članak 36.

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa, projekta ili manifestacije ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu prihvatljivi troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Članak 37.

Neprihvatljivim troškovima programa, projekta ili manifestacija smatraju setroškovi koji su detaljno propisani uputama za prijavitelje za svako pojedino programsko područje,a u općem smislu odnose se na:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

.dospjele kamate,

.stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,

.kupovina zemljišta ili građevina,

.gubitci na tečajnim razlikama,

.zajmovi trećim osobama,

.troškovi reprezentacije, hrane, bezalkoholnih i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje sa Zajednicom dio tih troškova može priznati kao prihvatljivtrošak definiran člankom 35. Pravilnika i Uputama),

Članak 38.

Zajednicaće u svakom pojedinačnom javnom natječaju definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

U slučaju da za Zajednicu niti jedan od predviđenih modela plaćanja utvrđenih Uredbom ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja.

Predviđeni model plaćanja obavezno mora biti istaknut u javnom natječaju.

Članak 39.

Zajednica će u svakom pojedinačnom javnom natječaju utvrditi obvezu i minimalni i maksimalni iznos financiranja kao i minimalni postotak financiranja provedbe projekta, programa ili manifestacije od strane korisnika financiranja.

Članak 40.

Sva financijska sredstva koje Zajednica dodjeljuje putem javnog natječaja odnose se, u pravilu, na programe, projekte ili manifestacije koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do tri godine, što će se utvrditi samim javnim natječajem.

Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovoga članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Zajednice u prethodnom vremenskom razdoblju.

Korisnik kojemu Zajednica odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka, može tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Zajednice.

Nastavak financiranja višegodišnjih programa, projekata i manifestacija i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi Predsjednik na temelju podnesenih izvješća korisnika, a sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika te temeljem vrednovanja i zaključaka Povjerenstva.

Članak 41.

Korisnik višegodišnjeg financiranja može se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge javne natječajeZajednice isključivo kroz predlaganje drugih programa, projekata ili manifestacija u području za koje ga se financira te u ostalim programskim područjima.

IX. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 42.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite evidencijei izviješća (pismena i financijska) za davatelja financijskih sredstava vezane uz provođenje projekta, programa ili manifestacije koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz program, projekt ili manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani program, projekt ili manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz program, projekt ili manifestacije mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 43.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Zajednici, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere sukladno Uredbi da, ispitivanjem dokumenata ili kontrolom na licu mjesta, provjeravaju provedbu programa, projekta ili aktivnosti i da po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta, programa ili manifestacije, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 44.

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti inspektorima proračunskog nadzora i svim vanjskim revizorima koji obavljaju nadzor temeljem Uredbe, da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti.

Radi obavljanja provjera i nadzora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima Zajednice, inspektorima proračunskog nadzora kao i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere i nadzor sukladno Uredbi, mjestima i lokacijama na kojima se provodi program, projekt ili manifestacija, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje programom, projektom ili aktivnosti te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 45.

Pored izvješća navedenih u ovome Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

.popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,

.računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka,

.dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvješća o procjenama,

.dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,

.dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) i drugo,

.dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,

.dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,

.dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

.dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

.za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja,

.evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Članak 46.

Konačan iznos sredstava koji Zajednicatreba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa, projekta ili manifestacija.

Ako se program, projekt ili manifestacija ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, davatelj financijskih sredstava će sukladno odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika smanjiti prvobitno predviđena bespovratna sredstva u skladu sa stvarnim provođenjem projekta, programa ili manifestacija.

Ako tijekom proračunske godine dođe do smanjenja proračunskih prihoda, odnosno ako se isti ne budu ostvarili u planiranom opsegu, Općina će poduzeti mjere za uravnoteženje proračuna/rebalans Proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, aktima Općine i katima Zajednice a koje mjere mogu imati za posljedicu smanjenje potraživanja, odnosno obveza između ugovornih strana iz ugovora.

Članak 47.

Zajednica će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa, projekta ili manifestacija kada utvrdi da korisnik financiranja:

.nije realizirao program, projekt ili manifestaciju utvrđen proračunom programa, projekta ili manifestacije,

.nije utrošio sva odobrena sredstva

.sredstva nije koristio namjenski,

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 48.

Korisnik financiranja će Zajednici, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Zajednice da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik financiranja ne vrati sredstva u roku koji je utvrdilaZajednica, Zajednica će na dospjele iznose obračunati zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti Zajednicimogu se prebiti sa bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Zajednici.

Na zahtjev korisnika financiranja, Zajednica može odobriti povrat sredstava korisnika financiranja Zajednici u ratama.

Članak 49.

Kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Zajednici, prijave koje na javni natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju neće biti uzete u razmatranje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naznaka o tome obavezno mora biti istaknuta u javnom natječaju/javnom pozivu.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata, davati izravnu potporu političkim strankama, koalicijskim listama ili nezavisnim kandidatima niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicijskih lista ili nezavisnih kandidata za cijelo razdoblje trajanja ugovora.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja sportskih udruga iz proračuna Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 20/2016)

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-01/16-01/15

URBROJ:2156-04-01-16-1

U Matuljima, 6. kolovoza 2016.

Predsjednik Zajednice Sportova Općine Matulji
Goran Lučin

 

Odluke_u_PDF_formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=988&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr