SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

55.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14 i 4/15 pročićšćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) donijetog pod nazivom Urbanistički plan uređenja radne zone RZ 12 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06; u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđena je odredbama članaka 79. i 113. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13) i Prostornim planom uređenja Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11).

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno Zakonu o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13), Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaNarodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Izmjena i dopunaPlana su:

-usklađenje granice obuhvata plana s granicom radne zone i sProstornim planom uređenja Općine MatuljiSlužbene novine PGŽ« broj 36/08 i 46/11) te povezivanje radne zone na planirani cestovni čvor Miklavija,

-izmjena prometnog povezivanja radne zone na spojnu cestu koja od državne ceste D8 vodi do naselja Veli Brgud,

-usklađenje željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane - državna granica, dijelaunutar obuhvata plana s rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo- Rijeka-Šapjane,

-povezivanje infrastrukturne mreže zone napostojeću i planiranu infrastrukturu u široj kontaktnoj zoni,

-privođenje namjeni južnogdijelaradne zone.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11) i iznosi 158,5 ha.

Ova Izmjena i dopuna seodnosina južni dio obuhvata Plana u površini okvirno 60 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Zbog neriješenih vlasničkih odnosa područje obuhvata protekom 10 godina od donošenja Plana nije izgrađeno niti uređeno. U obuhvatu Plana nalazi se i planirano je niz značajnih prometnih zahvata temeljem kojih područje ima mogućnost prometnog spoja na državnu cestu D8, na autocestu A7 prekoplaniranog čvora Miklavijate na postojeću željezničku prugu M203 Rijeka-Šapjane - državna granica za koju jeu tijeku izrada projektne dokumentacije za značajnu rekonstrukciju.

U širem okruženju izveden je dio sustava vodoopskrbe koji može biti u funkciji zone.Na dijelu trase uz radnu zonu se razmatra mogućnost izmještanja 110 kV dalekovoda Matulji - državna granica kao imogućnost povezivanja zone na planirani plinovod i pripadajuću MRS.

Rješavanjem vlasničkih odnosa započela je izgradnja prometnice od D8 prema naselju Veli Brgud i projektiranje spojne prometnice u zoni na istu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

U izradi Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

-uskladiti granice obuhvata s granicom radne zone za dio plana koji se mijenja,

-planirati priključenje zone na cestovni čvor Miklavija, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Matulji,

-uskladiti mrežu prometnica u obuhvatu Plana prema izmjenama prometnog povezivanja radne zone na spojnu cestu koja od državne ceste D8 vodi do naselja Veli Brgud a sukladno projektu njene rekonstrukcije na dionici od prolaza ispod autoceste A7 do državne ceste D8,

-uskladiti povezivanje zone na željezničku prugu M203 Rijeka-Šapjane - državna granica, sukladno planiranoj rekonstrukciji,

-uskladiti rješenja infrastrukturne mreže zone s rješenjima planiranim u široj kontaktnoj zoni,

-izmjena planskog rješenja južnog dijela radne zone na način da se omogući fleksibilno formiranje platoa ovisno o potrebama budućih investitora.

-planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru i razvoja gospodarstva na području Miklavija.

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana u površini navedenoj u članku 6. ove Odluke.

POPIS STRUČNIH PODLOGA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADUIZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na katastarskim geodetskim podlogama Državne uprave za katastar.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, koristit će se stručne podloge za izradu projektne dokumentacije, izrađena projektna dokumentacija teuvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručno rješenje Izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izraduIzmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

1.Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4.HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

5.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6.Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7.Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

8.Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đure Šporera 4, 51000 Rijeka,

10.Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

11.HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

12.Energo, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

13.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija

14.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

15.Komunalac d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

16.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 13.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana - u trajanju od 15 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana - 15 dana

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izvori financiranja za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/16-01/11

Ur. broj: 2156-04-01-16-1

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr