SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09,8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za
stipendiranje studenata

Članak 1.

U Odluci o uvjetima za stipendiranjestudenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 10,41/10 i 31/13) članak 1. mijenja se i glasi:

» Ovom odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendije studentima.

Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

-stipendija temeljem akademskog uspjeha,

-stipendija temeljem imovinskog statusa (socijalna stipendija) i

-stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 2., alineje 4. i 5. mijenjaju seglase:

»-najmanje 3,50 iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija kao i viših godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, te stručnih studija

-najmanje 3,50 na završenom preddiplomskom studiju za studente koji su stekli svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici)«

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da ima prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida ili deset godina s prekidima,

-da je redovan student i ima prosjek ocjena:

-najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike 1. godine redovnog studija,

-najmanje 3,50 iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija kao i viših godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija,

-najmanje 3,50 na završenom preddiplomskom studiju, za studente koji su stekli svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici).

-da su studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja definiranih Preporukom za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za svaku pojedinu godinu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Rijeka za područje Primorsko - goranske županije kao što su: računarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, fizika i matematika - smjer nastavnički, brodogradnja, rehabilitacija, logopedija, farmacija, socijalni rad, socijalna pedagogija, biologija i kemija - smjer nastavnički, geografija - smjer nastavnički, glazbena pedagogija.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Općinski načelnik Općine Matulji može predložiti izmjenu liste deficitarnih zanimanja iz članka 5. stavka 3. ove Odluke, sukladno potrebama gospodarstva i na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. iza riječi »uspjeha« dodaju se riječi »i stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi »uspjeha« dodaju se riječi »i stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:602-01/16-01/16

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji, 15. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr